Dynasty informationsservice Sökning RSS Grankulla stad

RSS-länk

Mötesärende:
https://kauniainen10se.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Möten:
https://kauniainen10se.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Stadsfullmäktige
Protokoll 21.03.2022/Paragraf 10

Föregående ärende | Följande ärende Anvisning för ändringssökande Mötesärende i PDF-format

Bakgrundsmaterial
  JULK_Valtuustoaloite, Lähiliikuntapuiston rakentaminen Thurmaninpuistoon
  JULK_Valtuustoaloite, Leikkipuiston rakentaminen Juusintien ja Puutarhatien kulmaan
  JULK_Valtuustoaloite, Maisterintien hiekkakentän kehittäminen
  JULK_Valtuustoaloite, Kokonaisvaltainen suunnitelma Jarl Hemmerin kuja 1:n asuntojen ja tontin tulevaisuudesta
  JULK_Valtuustoaloite, Kaupungin omistamien Jarl Hemmerin kujan rivitalojen kunnostaminen
  JULK_Fullmäktigemotion, Omklädningshytter intill badbryggan vid Gallträsk / Valtuustoaloite, Pukukoppia Gallträskin uimalaiturin viereen
  JULK_Valtuustoaloite, Kasavuoren talvikäytön parantaminen
  JULK_Valtuustoaloite, koronaturvalliset järjestelyt kuntavaaleissa
  JULK_Valtuustoaloite, kaavoitus tontilla 11, 4. kaupunginosa, kortteli 49, Palokunnantie 9
  JULK_Fullmäktigemotion, byggandet av en konstisbana / Valtuustoaloite, tekojääradan rakentaminen
  JULK_Fullmäktigemotion, 100 euros motions- och fritidssedel till alla barn och ungdomar i Grankulla i åldern 6-17 år / Valtuustoaloite, 100 euron liikunta- ja harrastussetelin kustannuksia ja toteuttamiskelpoisuutta kaikille Kauniaisten...
  JULK_Valtuustoaloite, Stockmannin raunioiden löydettävyyden ja saavutettavuuden parantaminen
  JULK_Valtuustoaloite, valaistuksen rakentaminen Suokrouvintien ja kuntoradan välille
  JULK_Valtuustoaloite, kuntoilutelineet Thurmaninpuistoon
  JULK_Valtuustoaloite, kylätiekokeilu Maisterintielle
  JULK_Valtuustoaloite, lasikontin tai vastaavan hankkiminen torialueelle ruoka-autojen asiakkaille
  JULK_Valtuustoaloite, pyöräilijöiden vauhdin laskeminen Asematien mäen kevyen liikenteen väylällä ja/tai liikennevalo-ojauksen hankkiminen Ratapolun ja Asematien risteykseen
  JULK_Fullmäktigemotion, beakta det ökande behovet av seniorbostäder vid beredningen av stadsplaner / Valtuustoaloite, senioriasuntojen kasvavan tarpeen huomioiminen valmisteilla olevissa asemakaavoissa

Obehandlade fullmäktigemotioner från år 2021

 

STF 21.03.2022 § 10  

 

1132/00.02.10.00/2021  

 

Mer information:

förvaltningsdirektör Camilla Söderström, tfn 050 411 02 05

fornamn.efternamn@grankulla.fi

 

Enligt 103 § i stadens förvaltningsstadga har fullmäktigegrupperna och fullmäktigeledamöterna rätt att väcka skriftliga motioner om kommunens verksamhet och förvaltning. Motionen tas inte genast upp till behandling utan lämnas för beredning. Stadsstyrelsen ska årligen före utgången av mars månad lägga fram en förteckning för fullmäktige över de motioner som fullmäktige inte behandlat slutligt före utgången av föregående år. Samtidigt ska styrelsen meddela vilka åtgärder som vidtagits med anledning av motionerna. Fullmäktige kan konstatera vilka motioner som är slutbehandlade.

 

År 2021 lämnades sammanlagt 17 fullmäktigemotioner av vilka fullmäktige konstaterat att följande 5 motioner är slutbehandlade:

 

-          Ledamot Fredrik Waselius m.fl. motion 11.5.2020 om omplanering av Brandkårsgränden (STF 17.5.2021 § 23)

 

-          Ledamot Konsta Saarelas m.fl. motion 14.6.2021 om att uppmärksamma Priderörelsen (STF 20.9.2021 § 66)

 

-          Ledamot Lauri Ant-Wuorinens m.fl. motion 14.6.2021 om mer grönska på torget i centrum (STF 20.9.2021 § 67)

 

-          Ledamot Mikko J. Salminens m.fl. motion 20.9.2021 om farthinder på Kyrkovägen och fler gästplatser (STF 20.12.2021 § 85)

 

-          Ledamot Mikko J. Salminens m.fl. motion 20.9.2021 om att plantera ut kräftor i Gallträsk (STF 14.2.2022 § 4)

 

Nedan redogörs för de fullmäktigemotioner som fortfarande är under beredning eller som inte separat konstaterats slutbehandlade. Bland dem finns även tre motioner som lämnades in 2018, en som lämnades in 2019 och två som lämnades in 2020. Motionerna delas ut som bakgrundsmaterial till föredragningslistan.

 

 1. Ledamot Lauri Ant-Wuorinens m.fl. motion 17.9.2018 om att bygga en näridrottsplats i Thurmansparken

 

Motionen bereddes som en del av idrottsanläggningsplanen som gäller hela staden. Idrottsanläggningsplanen är ett dokument som baserar sig på Grankulla stads sport- och motionsprogram och omfattar de praktiska åtgärderna för de enskilda idrottsanläggningarna. Stadsstyrelsen godkände sport- och motionsprogrammet 29.3.2021 § 59 samt idrottsanläggningsplanen 31.5.2021 § 118. Avsikten är att näridrottsplatsen byggs under år 2024.

 

 1. Ledamot Tapani Ala-Reinikkas m.fl. motion 17.9.2018 om byggandet av en lekpark i hörnet av Juusvägen och Trädgårdsvägen

 

I anslutning till denna motion hänvisar vi till svaret på motion nr 1.

 

 1. Ledamot Tiina Rintamäki-Ovaskas m.fl. motion 15.10.2018 om utveckling av sandplanen vid Magistervägen

 

I anslutning till denna motion hänvisar vi också till svaret på motion nr 1.

 

 1. Ledamot Juha Pesonens och ledamot Tapani Ala-Reinikka m.fl. motion 16.9.2019 om en helhetsplan för bostäderna vid Jarl Hemmers gränd 1 och om tomtens framtid

 

Bakgrundsutredningar har gjorts om ärendet och bostadsbolagets representanter har kontaktats.

 

Staden har arrenderat ut tomten för boende till Kiinteistö Oy Jarl Hemmerinkuja fram till 2047. Bostadsbolaget har sedermera fusionerats med Oy Granilla Ab, ett aktiebolag som helt ägs av staden och som förvaltar stadens hyresbostäder.

 

Radhusen på tomten har byggts med statligt stöd för hyresbruk (hyresbostäder med ARA-stöd). Det finns lagstadgade begränsningar för bruk och överlåtelse av husen och bostäderna som är i kraft fram till 18.10.2033.

 

Staden har kommit överens med Granilla om beställning av kalkyler som ansluter till byggnadernas underhåll och reparationsplaner, så att bolagets tillstånd ska kunna bedömas inför vidare beredning.

 

 1. Ledamot Tapani Jääskeläinens m.fl. motion 24.2.2020 om renovering av radhusen som staden äger på Jarl Hemmers gränd

 

Bakgrundsutredningar har gjorts om ärendet och bostadsbolagets representanter har kontaktats.

 

Staden har arrenderat ut tomten för boende till Kiinteistö Oy Jarl Hemmerinkuja fram till 2047. Bostadsbolaget har sedermera fusionerats med Oy Granilla Ab, ett aktiebolag som helt ägs av staden och som förvaltar stadens hyresbostäder.

 

Radhusen på tomten har byggts med statligt stöd för hyresbruk (hyresbostäder med ARA-stöd). Det finns lagstadgade begränsningar för bruk och överlåtelse av husen och bostäderna som är i kraft fram till 18.10.2033.

 

Staden har kommit överens med Granilla om beställning av kalkyler som ansluter till byggnadernas underhåll och reparationsplaner, så att bolagets tillstånd ska kunna bedömas inför vidare beredning.

 

 1. Ledamot Stefan Stenbergs m.fl. motion 21.9.2020 om omklädningshytter intill badbryggan vid Gallträsk

 

KOLE ry har byggt en omklädningshytt i juli 2021.

 

 1. Ledamot Virva Wahlstedts m.fl. motion 1.2.2021 om hur Kasaberget kunde nyttjas bättre om vintrarna

 

Svaret på motionen är under beredning hos idrottstjänsterna.

 

 1. Ledamot Bo-Christer Björks m.fl. motion 1.2.2021 om coronasäkra arrangemang under kommunalvalet

 

I motionen begärdes en muntlig lägesrapport före valet till fullmäktige vilket fullmäktigeledamöterna även fick i samband med sammanträdet 12.4.2021. Vid det laget var det redan klart att kommunalvalet skulle flyttas från april till juni och att tiden för förhandsröstningen skulle förlängas till två veckor. Dessa åtgärder i sig inverkade positivt på coranasäkerheten under valet. I valet satsade man på större personalmängd, skyddsutrustning, städning av lokalerna och snabbt utförande av röstningen utan onödiga möten. För förhandsröstningen sattes ett temporärt röstningstält upp utanför förhands-röstningsstället i stadshuset. På valdagen togs ett par röster emot utomhus. Vissa valförrättare hade dessutom hunnit få sin första dos coronavaccin före valet. Man lyckades med att göra valarrangemangen mycket coronasäkra.

 

 1. Ledamot Tapani Jääskeläinens m.fl. motion 1.2.2021 om planläggning av tomt 11 i kvarter 49 i 4:e stadsdelen, Brandkårsvägen 9

 

Motionen anknyter till lösningen gällande det finskspråkiga lågstadiets läge och platsbehov som granskas och jämförs utöver skolans pedagogiska plan innan ett beslut fattas i ärendet. Tomtägaren (Grankulla FBK) har gjort ett planförslag för att möjliggöra byggandet av flervåningshus. Planförslaget har lagts fram under sommaren 2020.

 

 1. Ledamot Patrick Nystens m.fl. motion 1.2.2021 om att bygga en konstisbana

 

Enligt stadsstyrelsens beslut 8.11.2021 § 241 ska först en utredning göras och ett slutgiltigt beslut fattas kring alternativen till läget för det finskspråkiga lågstadiet.

 

 1. Ledamot Fredrik Waselius och ledamot Bo-Christer Björk m.fl. motion 17.5.2021 om en 100 euros motions- och fritidssedel för barn och ungdomar

 

Idrottstjänsterna har utvecklingen av bidragssystemet för idrottssällskap under arbete. Avsikten är att utreda hur staden redan stöder och hur den kommer att stödja föreningsverksamheten för barn och ungdomar i framtiden till exempel med verksamhets- och projektbidrag samt genom subventionering av hyror. Utredningen blir klar under år 2022.

 

 1. Ledamot Juha Pesonens m.fl. motion 17.5.2021 om att göra Stockmanns ruiner mer tillgängliga och lättare att hitta

 

Kulturtjänsterna har satt upp en informationstavla vid Stockmanns ruiner om ruinernas historia. Ruinerna är lätta att komma till via Kasabergets motionsslinga.

 

 1. Ledamot Mikko J. Salminens m.fl. motion 20.9.2021 om installation av belysning mellan Mossakrogsvägen och motionsslingan

 

Svaret på motionen är under beredning hos kommuntekniken och förs till behandling under våren 2022.

 

 1. Ledamot Tapani Ala-Reinikkas m.fl. motion 20.9.2021 om träningsredskap i Thurmansparken

 

Ärendet behandlades i idrottsutskottet våren 2021 och avsikten är att näridrottsplatsen byggs under år 2024.

 

 1. Ledamot Risto Palojokis m.fl. motion 20.12.2021 om att Magistervägen görs till byväg på prov

 

Svaret på motionen är under beredning hos kommuntekniken och förs till behandling under våren 2022.

 

 1. Ledamot Risto Palojokis m.fl. motion 20.12.2021 om att skaffa en låsbar glascontainer eller motsvarande till torget som matplats för snabbmatsbilarnas kunder

 

Svaret på motionen är under beredning hos den allmänna förvaltningen och förs till behandling under våren 2022.

 

 1. Ledamot Risto Palojokis m.fl. motion 20.12.2021 om att vidta åtgärder för att få cyklisterna att sänka farten på gång- och cykelleden i Stationsvägens backe och/eller skaffa trafikljus till korsningen mellan Banstigen och Stationsvägen

 

Svaret på motionen är under beredning hos kommuntekniken och förs till behandling under våren 2022.

 

 1. Ledamot Gunilla Löfstedt-Söderholms m.fl. motion 20.12.2021 om att staden bör beakta det ökande behovet av seniorbostäder vid beredningen av detaljplaner

 

Svaret på motionen har förts till markanvändningen för beredning.

 

Stadsstyrelsen:

 

Fullmäktige antecknar redogörelserna och åtgärderna med anledning av fullmäktigemotionerna samt det nuvarande beredningsskedet för kännedom och konstaterar att fullmäktigemotionerna nr 1, 2, 3, 6, 8, 12 och 14 är slutbehandlade.

 

Beslut:

Beslutsförslaget godkändes.

 

Bakgrundsmaterial:

De obehandlade fullmäktigemotionerna

 


Föregående ärende | Följande ärende Anvisning för ändringssökande Mötesärende i PDF-format