Dynasty informationsservice Sökning RSS Grankulla stad

RSS-länk

Mötesärende:
https://kauniainen10se.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Möten:
https://kauniainen10se.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Stadsfullmäktige
Protokoll 25.04.2022/Paragraf 21

Föregående ärende | Följande ärende Anvisning för ändringssökande Mötesärende i PDF-format


Svar på fullmäktigemotion om installation av belysning mellan Mossakrogsvägen och motionsslingan

 

STF 25.04.2022 § 21  

 

880/00.02.10.00/2021  

 

Mer information:

kommunteknikchef Jarkko Riipinen, tfn 050 382 8756

fornamn.efternamn@grankulla.fi

 

Enligt 103 § i stadens förvaltningsstadga har fullmäktigegrupperna och fullmäktige-ledamöterna rätt att väcka skriftliga motioner om kommunens verksamhet och för-valtning.

 

Ledamot Mikko J. Salminen har lämnat vid fullmäktigesammanträdet 20.9.2021 § 56 motionen om installation av belysning mellan Mossakrogsvägen och motions-slingan (motionen som bakgrundsmaterial). I motionen konstateras följande:

 

"Motionsslingan på Kasaberget används mycket som arbets- och skolväg. Den cirka 70 meter långa sträckan som syns på kartan används dagligen av över 100 skolele-ver och vuxna då det är mörkt, från klockan 6 till midnatt.

 

Genom att lägga 2-3 lampor till den här sträckan skulle deras arbets- och skolväg bli både tryggare och trevligare.

 

Jag föreslår att staden installerar belysning för motionsslingan på den ifrågavarande sträckan."

 

Svar på fullmäktigemotion

 

Kommuntekniken har gått igenom objektet och principen för belysningstillägget som föreslås och konstaterar att det är motiverat att installera belysning mellan Mossakrogsvägen och motionsslingan.

 

I motionen föreslås tillägg av två till tre lampor som ansluts till motionsslingans be-lysningsnät. Enligt kommunteknikens preliminära beräkningar om avstånd mellan stolpar och preliminära utredningar kommer tre (3) stolpar med ett avstånd på drygt 30 meter att fylla belysningsbehovet på den sträckan som föreslås som är cirka 110 meter lång (bakgrundsmaterial). Eftersom belysningen ska kopplas till motionsslingans belysning och konstruktioner bör den verkställas med trästolpar och luftledningar, dvs. på samma sätt som motionsslingans belysning. Om motions-slingans luftledningar byts mot jordkablar i framtiden är det möjligt i samband med det att byta mot jordkablar också på den korta sträckan. Användningen av trästol-par och luftledningar på sträckan stöds av dess anslutning till den motsvarande be-fintliga konstruktionen och utseendet på motionsslingan, och samtidigt beaktas kostnadseffektivitet och naturvärden.

 

Administrativt sett ska projektet genomföras i samarbete med stadens idrottstjäns-ter i enlighet med etablerat samarbete då det gäller belysning som ansluts till belys-ningsnätverket för motionsområden och inte till gatuområden. Idrottstjänsterna delar synen på belysningsbehovet, byggsättet och dess grunder.

 

Stadsstyrelsen:

 

Fullmäktige antecknar för kännedom ovanstående som svar på fullmäktigemotion-en om installation av belysning mellan Mossakrogsvägen och motionsslingan och konstaterar att motionen är slutbehandlad.

 

Beslut:

Beslutsförslaget godkändes.

 

Bakgrundsmaterial:

Fullmäktigemotion

Kommunteknikens förslag

 


Föregående ärende | Följande ärende Anvisning för ändringssökande Mötesärende i PDF-format