Dynasty informationsservice Sökning RSS Grankulla stad

RSS-länk

Mötesärende:
https://kauniainen10se.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Möten:
https://kauniainen10se.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Yhdyskuntavaliokunta
Protokoll 13.09.2022/Paragraf 82

Föregående ärende | Följande ärende Anvisning för ändringssökande Mötesärende i PDF-format


Vastaus kuntalaisaloitteeseen (Pysäköinti Yhtiöntiellä)

 

YLKV 13.09.2022 § 82  

 

281/00.02.10.01/2022  

 

Lisätiedot:

kuntatekniikan projekti-insinööri Anna Ahtila, puh. 050 544 6427 etunimi.sukunimi@kauniainen.fi

 

Kaupunki on vastaanottanut 4.4.2022 ja 10.4.2022 päivätyt kuntalaisaloitteet (oheismateriaali), joissa esitetään selvitettäväksi, voiko Yhtiöntielle Kauppalantien ja Ersintien välille sallia pysäköinnin vähintään 2-4 autolle ainakin niin, että se olisi sallittua esimerkiksi 4 tuntia kerrallaan arkisin ja 24 h viikonloppuisin. Ensimmäisen aloitteen lähettäjä on aiemmin käynyt sähköpostitse keskustelua virkamiesten kanssa samasta asiasta. Toisen aloitteen lähettäjä on mukana myös ensimmäisen aloitteen allekirjoittajissa. Perusteluina selvitettävälle asialle mainitaan se, että Yhtiöntien tontit ovat pienet ja ahtaat. Esimerkiksi Yhtiöntie 20 A ja B kiinteistössä asuvilla on yhteensä 4 autoa ja vieraspysäköintipaikkoja ei pihan ahtauden vuoksi ole taloyhtiön tontilla. Alueellisen pysäköintikiellon katsotaan rajoittavan kansalaisten perusoikeuksia, koska muualla Kauniaisissa ei ole laajoja aluepysäköintikieltoja. Yhtiöntien käyttöä läpiajoon tulisi hillitä sallimalla pysäköinti.

 

Kuntatekniikan selvitys

 

Kauniaisten pysäköinnin periaatteista on päätetty yhdyskuntavaliokunnan kokouksessa 25.8.2020

 

(https://kauniainenfi.oncloudos.com/cgi/DREQUEST.PHP?page=meetingitem&id=20202968-12).

 

Kaupungin hallintosäännön § 21 mukaan yhdyskuntavaliokunnan toimivaltaan kuuluu paikallisista liikennejärjestelyistä päättäminen. Valiokunta päätti hyväksyä esitystekstin mukaiset periaatteet ja muutokset Kauniaisten pysäköintijärjestelyissä käyttöön otettavaksi kunnallisen pysäköinninvalvonnan käynnistyessä.

 

Yhtiöntien liikennemerkkimuutokset on tehty 25.5.2021 päivätyllä kuntatekniikkapäällikön viranhaltijapäätöksellä. Päätös tehtiin useiden kaupunkilaisten yhteydenottojen sekä kunnossapidon huomioiden pohjalta. Ennen pysäköintikieltoa kaupunkilaisten huolena oli, että liittyminen tonteilta kadulle on ollut turvatonta pysäköityjen autojen sekä pakettiautojen peitettyä näkyvyyden. Yhtiöntien kunnossapito on pysäköintikiellon jälkeen ollut helpompaa, nopeampaa ja kustannustehokkaampaa. Aikaisemmin ei katua käytännössä voitu aurata niin nopeasti ja tarkasti kuin nyt, pysäköityjen autojen ollessa sekä aurauksen että katujen pesun tiellä.

 

Katuluokitus eli katuverkkoa koskeva toiminnallinen luokitus määritellään katujen liikenteellisen tehtävän perusteella. Yhtiöntie on määritelty paikalliseksi kokoojakaduksi, jolloin kadunvarsipysäköinti on siellä pääsääntöisesti kielletty, mutta erityistapauksissa sallittu pysäköintitaskuissa. Yhtiöntien toimivuuden kannalta pysäköinnin järjestäminen kaupungin katuverkolla on oltava kadun tehtävää ja kaupunkiympäristöä tukeva. 

 

Liikennemäärä vuonna 2021 syksyllä mitatuissa vuosittaisissa liikennelaskennoissa Ersintiellä oli 1695 ajoneuvoa arkivuorokaudessa. Liikennemäärä on paikalliselle kokoojakadulle kohtalainen. Ajoneuvoliikenne on lisääntynyt noin 10 % vuoteen 2018 verrattuna vuosittaisten liikennelaskentojen mukaan (vuonna 2018: 1500 KAVL ja laskennallinen KAVL: 1550). Ruuhkahuipputunnin automäärä on noin 10-12% arkivuorokausiliikenteestä, jolloin Ersintiellä ajaa ruuhkahuipputuntina noin 170 autoa. Tulosten perusteella läpiajoliikenne kadulla ei ole merkittävästi lisääntynyt.

 

Yhtiöntie on kapea, leveys on useassa kohdassa pääsääntöisesti 5,2 - 5,3 metriä. Kaistan leveys on täten 2,6 metriä, mikä on kaistan leveydeksi kapea ottaen huomioon, että ajoneuvojen suurin leveys on asetuksen mukaan 2,6 m. Kadunvarsipysäköinnin mitoituksessa on yleisesti käytössä pysäköintipaikan kokonaisleveytenä 2,0 + 0,75 metriä, josta 2,0 m on ajoneuvolle varattua aluetta ja 0,75 m on varattu turva-alueeksi pysäköidyn ajoneuvon ja muun liikenteen väliin. Nykyisin monet uudet henkilöautot sekä pakettiautot ylittävät jo 2,0 metrin leveyden. Pysäköintiin varatun kokonaisleveyden ollessa 2,75 metriä, jäisi ainoan käytössä olevan kaistan leveydeksi 2,55 metriä. Vapaan leveyden tilan tulisi olla vähintään 3,5 metriä, mikä ei pysäköintitaskun kohdalla toteutuisi.

 

Yhtiöntietä pitkin ajavat sekä jätteenkuljetusyhtiöt että HSL:n linja 232, jolloin niiden tarvitsema tila on huomioitava pysäköintipaikkoja asetettaessa. HSY:n jätehuoltomääräysten mukaan ajoväylän leveys pitää olla vähintään 3,0 metriä. Linja 232 ajaa Yhtiöntietä vain yhteen suuntaan, etelästä pohjoiseen. Linja on lähibussilinja, jota ajetaan pikkubussikalustolla. HSL:n lausunto pysäköintiin oli seuraava: " Pysäköinnin sallimisen aiheuttama ajoradan kapeneminen aiheuttaisi merkittävän haasteen sujuvalle liikennöinnille, kuten kaikelle kahdensuuntaiselle ajoneuvoliikenteelle, tehden kohtaamisen erittäin hankalaksi. Vapaan leveyden tulee aina olla vähintään 3,5 metriä, minkä lisäksi vähintään 5,5 m leveitä kohtaamispaikkoja tulisi olla riittävän tiheästi mm. näkemät huomioiden. Lisäksi tulee huomioida talvikunnossapidon vaatimat lumitilat ja sujuva auraus. Käytännössä mainitulle katuosuudelle ei HSL:n näkemyksen mukaan ole mahdollista sallia pysäköintiä ilman, että se merkittävästi haittaisi ajoneuvoliikennettä alueella."

 

Pelastuslaitoksen päivystävältä palotarkastajalta kysyttiin pelastuslaitoksen tilantarpeesta ja pysäköintitaskun vaikutuksista pelastuslaitoksen toimintaan. Palotarkastaja sallisi pysäköintitaskut, mutta varoitti, että hätätilanteessa he joutuisivat ehkä käyttämään myös viereistä jalankulku- ja pyöräilyväylää, jotta mahtuvat varmasti pysäköidyistä autoista ohitse. Tämä olisi liikenneturvallisuuden kannalta hankala tilanne jalankulkijoille ja pyöräilijöille.

 

Pysäköinnin periaatepäätöksen mukaisesti Kirkkotien, Yhtiöntien ja Ersintien alueelle asetettiin pysäköintikieltoalue -merkit. Pysäköintitaskut merkittiin liikenneturvallisesti selkeisiin paikkoihin, jotta näkemät tonttikaduilta eivät peittyisi ja turvallinen ohitus kadulla on mahdollista. Paikkoja tarkasteltiin myös Yhtiöntielle, mutta kadun kapeuden ja tonttiliittymien suuren määrän takia kadun varteen ei sopinut turvallista paikkaa pysäköintitaskuille. Ersintiellä ei myöskään ole joukkoliikennettä.

 

Pysäköinnin periaatteissa on mainittu, että kuntalaisten järjestämien tapahtumien, kuten yksittäisten ylioppilas- ja muiden perhejuhlien yhteydessä tulee kaupungin säätämiä pysäköintirajoituksia noudattaa. Kuntalainen voi kuitenkin ilmoittaa asiasta kaupungille, jolloin kaupunki ja pysäköinninvalvonta ovat tietoisia erityistilaisuudesta. Valvonta voi tällöin mahdollisuuksien mukaan joustaa. Räikeää väärinpysäköintiä, kuten turvallisuutta heikentävää tai viheralueita haittaavaa pysäköintiä ei silti sallita edes juhlatilaisuuksien järjestämisen aikana. Kirkkotielle merkityt pysäköintitaskut ovat lähimmillään 170 metrin päässä Yhtiötie 20-22 tontista, joten kohtuutonta haittaa kadunvarsipysäköinnin puuttumisesta Yhtiötiellä ei ole. Pysäköinnin periaatteissa on todettu, että asukkaiden pysäköinnin lähtökohtana on pysäköinnin järjestäminen tonteilla. Kuntatekniikka ei puolla pysäköintitaskuja Yhtiöntielle.

 

Yhdyskuntatoimen johtaja Marianna Harju:

 

Yhdyskuntavaliokunta toteaa, että aloitteissa esitetyn kaltaiset järjestelyt, käytännössä pysäköintitaskut, aiheuttaisivat sen kaltaista haittaa kunnossapidolle, joukkoliikenteelle ja jätehuollolle, että nykyisiä pysäköintijärjestelyjä Yhtiöntiellä ei ole syytä muuttaa. Esitetyt järjestelyt eivät tue kaupungin strategiaa ja tavoitetta resurssiviisaudesta.

 

Päätös:

Päätösehdotus hyväksyttiin.

 

 

Oheismateriaali:

Aloitteet

 

Jakelu:

Aloitteen tekijät

 


Föregående ärende | Följande ärende Anvisning för ändringssökande Mötesärende i PDF-format