Dynasty informationsservice Sökning RSS Grankulla stad

RSS-länk

Mötesärende:
https://kauniainen10se.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Möten:
https://kauniainen10se.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Yhdyskuntavaliokunta
Protokoll 17.01.2023/Paragraf 7

Föregående ärende | Följande ärende Anvisning för ändringssökande Mötesärende i PDF-format

Yhdyskuntavaliokunnan päätösvallan delegointi

 

YLKV 17.01.2023 § 7  

 

22/00.01.01.04/2021  

 

Lisätiedot:

yhdyskuntatoimen johtaja Marianna Harju, puh. 050 304 1234

etunimi.sukunimi@kauniainen.fi

 

Kauniaisten kaupungin hallintosääntö määrittelee eri toimijoiden toiminnan, toi­mi­val­lan jaot ja tehtävät. Hallintosäännön mukaan valiokunta voi siirtää pää­tös­val­taan­sa edelleen alaiselleen viranhaltijalle. Valiokuntien alaisilleen vi­ran­hal­ti­joil­le siirtämä päätösvalta kootaan valtuustokausittain tar­kis­tet­ta­vaan päätökseen. Ratkaisuvaltaa siirrettäessä tulee huomioida asiaan liit­ty­vä lainsäädäntö sekä ao. toimialan organisaation mukainen pää­tän­­val­ta. Valiokunnalta viranhaltijalle siirretyistä asioista tulee hallintosäännön mu­kaan pitää päätöspöytäkirjaa.

 

Yhdyskuntavaliokunta on päättänyt valtuustokauden alussa, 31.8.2021 (§ 90) päätösvaltansa delegoinneista. Tällöin YLKV päätti myös, että mahdolliset jäljempänä esitettävät de­le­goin­ti­esi­tyk­set tuodaan valiokunnan hyväksyttäväksi tapauskohtaisesti.

 

Kaupunginvaltuusto on kokouksessaan 19.12.2022 § 67 hyväksynyt hallintosääntöön muutoksen, jossa yhdyskuntavaliokunnan alle on lisätty uutena kohtana 5 a): "päättää kaupungin omistaminen ja hallinnoimien vuokra-asuntojen asukasvalinnoista lukuun ottamatta työsuhdeasukasvalintoja". Aiemmin näistä on vastannut sosiaalitoimi, joka 1.1.2023 on osa Länsi-Uudenmaan hyvinvointialuetta.

 

Käytännössä tehtävän sujuvan hoitamisen varmistamiseksi tarvitaan delegointi valiokunnan alaiselle viranhaltijalle.

 

Tilakeskuksen tilahallintosihteerin työtehtäviin kuuluu mm. tulosalueen vastuulla olevan kiinteistökannan sekä talonrakennushankkeiden lasku- ja maksuliikenteen hoitaminen sekä sopimushallinta. Asuntojen vuokrasopimuksista ja laskutuksesta tilahallintosihteeri vastaa jo nykyisin. Rakennuttajapäällikkö on päättänyt 20.12.2022 § 22 nimetä tilakeskuksen tilahallintosihteerin 1.1.2023 alkaen vuoden pituiseen määräaikaiseen virkasuhteeseen. Näin voidaan delegoida yhdyskuntavaliokunnan päätösvalta asukasvalintapäätöksissä tilahallintosihteerille ja turvata näiden päätösten tekeminen katkeamattomana siihen saakka, kunnes tehtävien hoitaminen on järjestetty pysyvämmin. Tätä on tarkoitus selvittää vuoden 2023 aikana.

 

Joustavan ja tarkoituksenmukaisen käytännön vuoksi esitetään, että yhdyskuntavaliokunta delegoi tilahallintosihteerille kaupungin vuokra-asuntojen asukasvalintapäätöksistä vastaamisen vuoden 2023 ajan lukuun ottamatta työsuhdeasukasvalintoja. Työsuhdeasuntojen valintapäätökset tekee henkilöstöjohtaja.

 

 

Yhdyskuntatoimen johtaja Marianna Harju:

 

Valiokunta päättää delegoida tilahallintosihteerille kaupungin vuokra-asuntojen asukasvalintapäätöksistä vastaamisen vuoden 2023 ajaksi lukuun ottamatta työsuhdeasukasvalintoja.
Tilahallintosihteerin ollessa estynyt, asukasvalintapäätösten tekemiseen oikeutetaan yhdyskuntatoimen johtaja.

 

Päätös:

Päätösehdotus hyväksyttiin.

 

 


Föregående ärende | Följande ärende Anvisning för ändringssökande Mötesärende i PDF-format