Dynasty informationsservice Sökning RSS Grankulla stad

RSS-länk

Mötesärende:
https://kauniainen10se.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Möten:
https://kauniainen10se.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Svenska utskottet för undervisning och småbarnspedagogik
Protokoll 23.08.2023/Paragraf 47


Vidaredelegering av svenska utskottets för undervisning och småbarnspedagogik beslutanderätt

 

SUUS 23.08.2023 § 47  

 

22/00.01.01.04/2021  

 

Mer information:

bildningsdirektör Mikael Flemmich, tfn 040 733 0264

fornamn.efternamn@grankulla.fi

 

Grankulla stads förvaltningsstadga fastställer de olika organens verksamhet, uppgifter samt fördelningen av befogenheterna. Grankulla stads förvaltningsstadga slår fast i 21 § att svenska utskottet för undervisning och småbarnspedagogik ansvarar för den svenskspråkiga undervisningen och småbarnspedagogiken i Grankulla stad. Enligt 22 § i förvaltningsstadgan kan ett organ vidaredelegera sådan beslutanderätt som det ålagts i stadgan till en underlydande tjänsteinnehavare. Utskottens delegeringar av beslutanderätt till underlydande tjänsteinnehavare samlas i ett beslut som ses över en gång per fullmäktigeperiod. Vid delegering av beslutanderätt ska man beakta den lagstiftning som styr verksamheten samt beslutanderätten enligt respektive sektors organisation. Delegeringarna ses över under fullmäktigeperioden om lagstiftningen förändras samt annars vid behov.

 

Enligt 21 § i förvaltningsstadgan fungerar utskottet för undervisning och småbarnspedagogik som anordnare av småbarnspedagogik, förskoleundervisning, grundläggande utbildning samt enligt lagstiftning av gymnasieutbildning och läroplikt. Gällande lagstiftning för undervisningens och småbarnspedagogikens del (bl.a. lagen om grundläggande utbildning, gymnasielagen, lagen om småbarnspedagogik) åläggs kommunerna olika mängder av uppgifter och ansvar så att beslutanderätten anvisas åt kommunen, inte åt tjänsteinnehavare. Till alla delar är det dock inte ändamålsenligt att ta ärenden som är kopplade till operativa, administrativa beslut till utskotten för beslut.

 

Svenska utskottet för undervisning och småbarnspedagogik har senast behandlat https://kauniainen10fi.oncloudos.com/cgi/DREQUEST.PHP?page=meetingitem&id=2023318-4. De ändringar som nu föreslås har markerats nedan. 

 

På grund av ändringar i lagstiftningen har det uppstått behov att uppdatera beslutet om vidaredelegering av beslutanderätt då det gäller stödåtgärder samt förskoleförsöket. Samtidigt föreslås preciseringar i delegeringen av forskningstillstånd samt vissa paragrafhänvisningar avlägsnas då de är onödiga.

 

Ifall det i samband med beslut om stöd gällande barn i småbarnspedagogiken, förskoleundervisningen eller grundläggande utbildningen uppstår administrativt tvång, m a o beslutet fattas mot vårdnadshavarnas vilja, fattas beslutet av utskottet för undervisning och småbarnspedagogik.

 

Bildningsdirektör Mikael Flemmich:

 

Utskottet bestyrker att beslutanderätt delegeras från utskottet till tjänsteinnehavarna enligt följande i enlighet med det beslut som finska utskottet för undervisning och småbarnspedagogik fattade på sitt sammanträde 16.8.2023:

 

 

Bildningsdirektören

 • ger stadens utlåtanden, utredningar och bemötanden i anslutning till operativa ärenden.

 

Chefen för småbarnspedagogik

 • fattar beslut om särskilt stöd inom förskoleundervisningen enligt 17 § i lagen om grundläggande utbildning, då ärendet inte inbegriper utövande av administrativt tvång
 • fattar beslut om allmänt, intensifierat och särskilt stöd och stödåtgärder  / stödformer enligt 15 § i lagen om småbarnspedagogik då ärendet inte inbegriper utövande av administrativt tvång
 • fattar beslut om att bevilja hjälpmedel, tolknings- och assistenttjänster till en elev, om inte beslutet har fattats som ett led i ett beslut om särskilt stöd, då ärendet inte inbegriper utövande av administrativt tvång
 • fattar beslut om att godkänna verksamhetsplanerna för småbarnspedagogik och förskoleundervisning med grund i planen för småbarnsfostran och läroplanen. Verksamhetsplanerna kommer utskottet för kännedom.
 • fattar beslut om abonnerade skjutsar och resebidrag för barn som deltar i förskoleundervisningen
 • fattar beslut om klientavgifterna inom småbarnspedagogiken
 • fattar beslut om strukturella stödåtgärder inom förskoleundervisningen och småbarnspedagogiken
 • fattar beslut om att bevilja kommuntillägget till stödet för hemvård av barn i särskilda fall då familjen har rätt till den lagstadgade delen av stödet för hemvård av barn, men kommuntillägget inte kan utbetalas via FPA
 • fattar beslut om försöksgrupper och kontrollgrupper som avses i lagen om ett försök med tvåårig förskoleundervisning
 • fattar beslut om att bevilja forskningstillstånd inom småbarnspedagogiken och förskoleundervisningen då forskningen berör flera enheter.

 

Servicehandledaren inom småbarnspedagogik

 • fattar beslut om att bevilja servicesedlar för småbarnspedagogik
 • fattar beslut om övervakningsärenden som gäller privata daghem, gruppfamiljedaghem och privata familjedagvårdare, samt godkänner privata skötare i hemmen.
 • fattar beslut om att bevilja betalningsförbindelser för småbarnspedagogik.

 

Föreståndaren för en enhet för småbarnspedagogik

 • fattar beslut om elevantagningen inom förskoleundervisningen
 • fattar beslut om beviljande av en plats inom den kommunala småbarnspedagogiken.
 • fattar beslut om att bevilja forskningstillstånd inom sin enhet.

 

Föreståndaren för Grankottens enhet för småbarnspedagogik

 • fattar beslut om övervakningsärenden som gäller privata daghem, gruppfamiljedaghem och privata familjedagvårdare, samt godkänner privata skötare i hemmen.

 

Undervisningschefen

 • fattar beslut om att anvisa studieplats för läropliktiga enligt det som ålagts kommunen och övervakar att eleverna i Grankulla fullgör sin läroplikt,
 • fattar beslut om särskilt stöd enligt 17 § i lagen om grundläggande utbildning och om upphävning av beslut om särskilt stöd, då ärendet inte inbegriper utövande av administrativt tvång
 • fattar beslut om att en elev inleder den grundläggande utbildningen ett år senare än vad som bestämts
 • fattar beslut om att en elev inleder den grundläggande utbildningen ett år tidigare än vad som bestämts
 • fattar beslut om läsårsplanen som grundar sig på läroplanen. Läsårsplanerna kommer utskottet för kännedom.
 • fattar beslut om ordnande av undervisningen enligt 13 § i gymnasielagen
 • fattar beslut om förlängd läroplikt för en elev och anvisar den plats där undervisningen ska ordnas
 • fattar beslut om betalningsförbindelse för en elev inom den grundläggande utbildningen som ska delta i en undersöknings-, stöd-, eller annan period vid utbildningsanordnarens läroanstalt
 • fattar beslut om abonnerade skjutsar och resebidrag för barn i grundskoleåldern
 • godkänner årligen elevantalet inom den grundläggande utbildningens morgon- och eftermiddagsverksamhet
 • fattar beslut om sänkning av eller efterskänkning av klientavgiften inom den grundläggande utbildningens morgon- och eftermiddagsverksamhet
 • fattar beslut om eftermiddagsklubbarnas verksamhetsplan för läsåret. Verksamhetsplanen kommer utskottet för kännedom.
 • fattar beslut om att bevilja hjälpmedel, tolknings- och assistenttjänster till en elev, om inte beslutet har fattats som ett led i ett beslut om särskilt stöd, då ärendet inte inbegriper utövande av administrativt tvång
 • beviljar elever i grundskoleåldern som är bosatta i Grankulla rätt att gå i skola i en skola för grundläggande undervisning i en annan kommun
 • fattar beslut om särskilda undervisningsarrangemang för en elev enligt 18 § i lagen om grundläggande utbildning om inte beslutet har fattats som ett led i ett beslut om särskilt stöd, då ärendet inte inbegriper utövande av administrativt tvång
 • beviljar vid behov en betalningsförbindelse för en elev bosatt i Grankulla som behöver särskilt stöd, så eleven kan gå i skola i en annan utbildningsanordnares läroanstalt
 • fattar beslut om elevens studier på vårdnadshavarens ansvar och svara för övervakningen av elevens studier
 • fattar beslut om att bevilja forskningstillstånd för skolväsendets del om forskningen berör flera skolor.

 

Rektorn inom den grundläggande utbildningen/Gymnasiets rektor

 • antar eleverna enligt lagen om grundläggande utbildning och studerandena enligt gymnasielagen och godkända principer
 • antar eleverna till förberedande undervisning inför den grundläggande utbildningen
 • fattar beslut om tilldelande av skriftlig varning till en elev/studerande
 • fattar beslut om att bevilja forskningstillstånd inom skolan eller gymnasiet
 • fattar beslut om skolans eller gymnasiets ordningsregler.

 

Beslut:

Svenska utskottet för undervisning och småbarnspedagogik beslutade enligt beslutsförslaget.