Dynasty informationsservice Sökning RSS Grankulla stad

RSS-länk

Mötesärende:
https://kauniainen10se.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Möten:
https://kauniainen10se.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Suomenkielinen opetus- ja varhaiskasvatusvaliokunta
Protokoll 16.08.2023/Paragraf 53


Suomenkielisen opetus- ja varhaiskasvatusvaliokunnan toimivallan edelleen siirtäminen

 

SOVV 16.08.2023 § 51  

 

22/00.01.01.04/2021  

 

Lisätiedot:

sivistystoimenjohtaja Mikael Flemmich, puh. 040 733 0264

etunimi.sukunimi@kauniainen.fi

 

Kauniaisten kaupungin hallintosääntö määrittelee eri toimijoiden toiminnan, toimivallan jaot ja tehtävät. Hallintosääntö määrittelee 21 §, että suomenkielinen opetus- ja varhaiskasvatusvaliokunta vastaa Kauniaisten kaupungin suomenkielisestä opetustoimesta ja suomenkielisestä varhaiskasvatuksesta. Hallintosäännön 22 §:n mukaan toimielin voi siirtää sille hallintosäännössä määrättyä toimivaltaa edelleen alaiselleen viranhaltijalle. Valiokuntien alaisilleen viranhaltijoille siirtämä toimivalta kootaan valtuustokausittain tarkistettavaan päätökseen. Kuntalain 91.3 §:n mukaisesti toimivaltaa sellaisessa asiassa, joka sisältää hallinnollisen pakon käyttämistä, ei voida siirtää viranhaltijalle. Päätösvaltaa siirrettäessä tulee huomioida asiaan liittyvä lainsäädäntö sekä ao. toimialan organisaation mukainen päätäntävalta. Toimivallan siirtämistä tarkistetaan valtuustokauden aikana lainsäädännön muuttuessa tai tarvittaessa.

 

Hallintosäännön 21 §:n mukaan opetus- ja varhaiskasvatusvaliokunta toimii varhaiskasvatusta-, esi- ja perusopetusta sekä lukio-opetusta ja oppivelvollisuutta koskevan lainsäädännön mukaisesti koulutuksen järjestäjänä. Voimassa oleva lainsäädäntö opetustoiminnan ja varhaiskasvatuksen osalta (mm. perusopetuslaki, lukiolaki, varhaiskasvatuslaki) osoittaa kunnille eri määrän tehtäviä ja vastuita toimivallan ollessa myös osoitettuna kunnalle, ei viranhaltijoille. Kaikilta osin ei ole kuitenkaan tarkoituksenmukaista käsitellä operatiivisia hallinnollisiin päätöksiin liittyviä asioita valiokunnassa päätöksentekoa varten.

 

Suomenkielinen opetus- ja varhaiskasvatusvaliokunta on käsitellyt edellisen kerran toimivallan siirtämistä 25.1.2023 § 5 https://kauniainen10fi.oncloudos.com/cgi/DREQUEST.PHP?page=meetingitem&id=2023322-5. Nyt esitettävät muutokset ovat tummennettuna alla.

 

Lainsäädännön muuttumisen takia on tarve päivittää toimivallan siirtämistä koskeva päätös tukitoimenpiteiden ja esiopetuskokeilun osalta. Samalla esitetään tarkennettavaksi delegoinnit tutkimuslupien osalta ja on poistettu joitakin pykäläviittauksia tarpeettomina.

 

Mikäli varhaiskasvatuksessa, esiopetuksessa tai perusopetuksessa olevan saamaa tukea koskevaan päätökseen liittyy hallinnollista pakkoa, eli päätös tehdään vastoin huoltajien tahtoa, päätöksen asiasta tekee opetus- ja varhaiskasvatusvaliokunta.

 

Sivistystoimenjohtaja Mikael Flemmich:

 

Valiokunta vahvistaa toimivallan siirtämisen valiokunnalta viranhaltijoille seuraavasti. Ruotsinkieliselle opetus- ja varhaiskasvatusvaliokunnalle esitetään vastaava asia kokouksessa 23.8.2023.

 

Sivistystoimenjohtaja

 

 • antaa kaupungin lausunnot, selvitykset ja vastineet operatiivisiin asioihin liittyen.

 

Varhaiskasvatuspäällikkö

 

 • päättää perusopetuslain 17 §:n mukaisen erityisen tuen järjestämisestä esiopetuksessa silloin, kun päätökseen ei liity hallinnollista pakkoa,
 • päättää varhaiskasvatuslain 15 §:n mukaisesta yleisen, tehostetun ja erityisen tuen ja tukipalveluiden järjestämisestä / tuen muodoista silloin, kun päätökseen ei liity hallinnollista pakkoa,
 • päättää apuvälineiden sekä tulkitsemis- ja avustajapalvelujen myöntämisestä oppilaalle, ellei päätöstä ole tehty osana erityisen tuen päätöstä, silloin, kun päätökseen ei liity hallinnollista pakkoa,
 • päättää varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen toimintasuunnitelmien hyväksymisestä opetus- ja varhaiskasvatussuunnitelmiin pohjautuen. Toimintasuunnitelmat tuodaan valiokunnalle tiedoksi.
 • päättää esiopetukseen osallistuvien lasten tilauskuljetuksista ja matka-avustuksista,
 • päättää varhaiskasvatuksen asiakasmaksuista,
 • päättää rakenteellisista tukitoimenpiteistä esiopetuksessa ja varhaiskasvatuksessa,
 • päättää kaksivuotisen esiopetuksen kokeilua koskevassa laissa tarkoitetuista koe- ja verrokkiryhmistä,
 • päättää tutkimusluvan myöntämisestä varhaiskasvatus- ja esiopetuspalveluiden osalta tutkimuksen koskiessa useita yksiköitä.

 

Varhaiskasvatuksen palveluohjaaja

 

 • päättää maksusitoumuksen myöntämisestä varhaiskasvatukseen,
 • päättää palvelusetelin myöntämisestä varhaiskasvatukseen,
 • päättää valvonta-asioissa yksityisten päiväkotien, ryhmäperhepäiväkotien sekä yksityisten perhepäivähoitajien osalta sekä hyväksyy yksityiset hoitajat kodissa.

 

Esiopetus- ja varhaiskasvatusyksikön johtaja

 

 • päättää esiopetuksen oppilaaksiotosta,
 • päättää kunnallisen varhaiskasvatuspaikan myöntämisestä.
 • päättää tutkimusluvan myöntämisestä yksikössään.

 

Opetuspäällikkö

 

 • päättää asuinkunnan tehtäväksi määrätyn opiskelupaikan osoittamisesta oppivelvolliselle ja valvoo kauniaislaisten oppilaiden oppivelvollisuuden suorittamista,
 • päättää perusopetuslain 17 §:n mukaisen erityisen tuen järjestämisestä ja erityisen tuen päätöksen kumoamisesta silloin, kun päätökseen ei liity hallinnollista pakkoa,
 • päättää oppilaan vuotta säädettyä myöhemmästä perusopetuksen aloittamisesta,
 • päättää oppilaan vuotta säädettyä aikaisemmasta perusopetuksen aloittamisesta,
 • päättää opetussuunnitelmaan perustuvasta lukuvuosittaisesta suunnitelmasta. Lukuvuosisuunnitelmat tuodaan valiokunnalle tiedoksi.
 • päättää lukiolain 13 §:n mukaisesta opintojen järjestämisestä,
 • päättää pidennetystä oppivelvollisuudesta oppilaalle ja osoittaa opetuksen järjestämispaikan,
 • päättää maksusitoumuksen antamisesta perusopetuksen oppilaan osallistumisesta tutkimus-, tuki-, tai muulle jaksolle opetuksen järjestäjän oppilaitoksessa,
 • päättää peruskouluikäisten oppilaiden tilauskuljetuksista ja matka-avustuksista,
 • hyväksyy vuosittain oppilasmäärän perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoimintaan,
 • tekee päätökset perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminnan maksun perimättä jättämisestä tai maksun huojentamisesta,
 • päättää iltapäiväkerhojen lukuvuosittaisesta toimintasuunnitelmasta. Toimintasuunnitelma tuodaan valiokunnalle tiedoksi.
 • päättää apuvälineiden sekä tulkitsemis- ja avustajapalvelujen myöntämisestä oppilaalle, ellei päätöstä ole tehty osana erityisen tuen päätöstä, silloin, kun päätökseen ei liity hallinnollista pakkoa,
 • myöntää kauniaislaisille peruskouluikäiselle oppilaalle koulunkäyntioikeuden toisen kunnan perusopetuksen kouluun,
 • päättää perusopetuslain 18 §:n mukaisista oppilaan erityisistä opetusjärjestelyistä, ellei niitä ole tehty osana erityisen tuen päätöstä, silloin, kun päätökseen ei liity hallinnollista pakkoa,
 • antaa tarvittaessa maksusitoumuksen kauniaislaisen perusopetuksen erityisen tuen oppilaan koulunkäynnille toisen opetuksen järjestäjän oppilaitoksessa,
 • päättää oppilaan opinnoista huoltajan vastuulla sekä vastaa oppilaan opintojen valvonnasta,
 • päättää tutkimusluvan myöntämisestä opetuspalveluiden osalta tutkimuksen koskiessa useita kouluja.

 

Perusopetuksen rehtori / Lukion rehtori

 

 • ottaa oppilaat perusopetuslain ja opiskelijat lukiolain mukaisesti hyväksyttyjä periaatteita noudattaen,
 • ottaa oppilaat perusopetukseen valmistavaan opetukseen,
 • päättää kirjallisen varoituksen antamisesta oppilaalle/opiskelijalle,
 • päättää tutkimusluvan myöntämisestä koulussa tai lukiossa,
 • päättää koulun tai lukion järjestyssäännöistä.

 

Päätös:

Päätösehdotus hyväksyttiin.