Dynasty informationsservice Sökning RSS Grankulla stad

RSS-länk

Mötesärende:
https://kauniainen10se.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Möten:
https://kauniainen10se.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Yhdyskuntavaliokunta
Protokoll 22.11.2022/Paragraf 104

Föregående ärende | Följande ärende Anvisning för ändringssökande Mötesärende i PDF-format


Hidastealoitteet 2022

 

YLKV 22.11.2022 § 104  

 

105/00.02.10.02/2022  

Lisätiedot:

kuntatekniikan projekti-insinööri Anna Ahtila, puh. 050 544 6427

etunimi.sukunimi@kauniainen.fi

 

Yhdyskuntalautakunta päätti kokouksessaan 8.1.2013, että hidasteita ja mui­ta ajonopeuksien hillitsemisiä koskevat aloitteet käsitellään kerran vuo­des­sa hyväksytyn pisteytysjärjestelmän pohjalta. Hidaste-esityksiä vas­taan­ote­taan runsaasti, mistä syystä niiden tarvetta ja ratkaisuvaihtoehtoja mah­dol­lis­ta toteutusta ajatellen on käsiteltävä tasapuolisesti, suhteuttaen aloit­teet olemassa oleviin hidasteisiin, kohteiden liikennemääriin ja -jär­jes­te­lyi­hin, ajonopeuksien ylityksiin, sattuneisiin onnettomuuksiin ja käy­tet­­vis­sä oleviin määrärahoihin. Hidasteet voivat olla ajoradan korotuksia, ka­ven­nuk­sia, sivusiirtymiä tai näiden yhdistelmiä. Vaihtoehtoisia liikenteen rau­hoit­ta­mis­toi­men­pi­tei­tä ovat ajoradan mutkittelu, bussien ajoratapysäkit, no­peus­näy­töt, kadunvarsipysäköinti sekä optinen kapeus (rakennukset, puu­is­tu­tuk­set, pysäköinti, erilaiset päällystemateriaalit).

  

Kaupunki vastaanotti 11/2021 - 11/2022 kuusi aloitetta, joissa esitetään toteutettavaksi ajonopeutta hillitseviä jär­jes­te­ly­jä. Yhteenveto aloitteista on esityslistan oheismateriaalina.

 

Hidastealoitteiden käsittelyperiaatteet ja pisteytystaulukko ovat esityslistan oheis­ma­te­ri­aa­li­na.

 

11/2021 - 11/2022 aikana vastaanotetut aloitteet (yhteensä 6 kpl):

 

1.

Vanha Turuntie 23

2.

Yhtiöntie 14a

3.

Yhtiöntie 17

4.

Maisterintie ja Kandidaatintie

5.

Kavallintie 25

 

6.  Mäntymäentie

 

 

Yhteenveto tarkastelusta ja esitettävistä jatkotoimenpiteistä:

  

Aikaisemmin käsiteltyjä ja pisteytettyjä kohteita on aloitteissa mukana. Kandidaatintie 12 on käsitelty vuonna 2014 ja Mäntymäentie vuonna 2020.

 

Pisteytysjärjestelmän mukaisesti yli 45 pistettä saava kohde otetaan jat­ko­tar­kas­te­luun, jossa arvioidaan kohteeseen sopiva hidastetyyppi ja laa­di­taan sen kustannusarvio. Yli 35 pistettä saavan kohteen jatkotarkastelu arvioidaan tapauskohtaisesti.

 

Nykyinen pisteytysjärjestelmä ei kuitenkaan huomioi jo rakennettuja hi­das­tei­ta kohteen läheisyydessä ja lisäksi tulisi pisteytyksen yhteydessä tar­kis­taa maaperän soveltuvuus hidasteiden rakentamiseen.

 

Kohteista ja tapahtuneista lii­ken­ne­on­net­to­muuk­sis­ta vuosina 2017-2021 on esitetty tarkentavaa kartta- ja ku­va­ma­te­ri­aa­lia oheismateriaalissa.

 

 

1.

Vanha Turuntie 23 (56 pistettä)

 

 

 • Onnettomuudet: ei onnettomuuksia aloitteen katuosuudella
 • Liikennemäärät KAVL (ajon./vrk): 3200
 • Nopeusrajoitus 40 km/h, Ajonopeudet, asiantuntija-arvio: 30-45 km/h.

 

Vanha Turuntie 23 kohdalla Sailonkujan risteyksen suojatien kohtaa on kuvailtu näkemältään heikoksi varsinkin pimeään aikaan ja suojatien turvallisuutta on toivottu parannettavan, esimerkikisi asentamalla suojatien varoitusvalot. Aloitteen mukaan lasten määrä on lisääntynyt Sailonkujalla ja he ovat toistuvasti väistelleet pysähtymättä jättäviä autoja.

 

Vanha Turuntie on pääkatu, jonka liikennemäärä on n. 3200 ajoneuvoa vuorokaudessa. Tie johtaa Turuntielle (110) ja Sailonkujan risteyksen jälkeen alkava Asematie johtaa kohti Kauniaisten keskustaa. Ympäristössä on suurimmilta osin omakotitaloasutusta. Asematie  ja Vanha Turuntie on yksi Kauniaisten pohjoissuunnan sisääntuloväylistä Espoosta. Kadun kyseisellä kohdalla on pääosin pientaloasutusta ja vain kadun toisella reunalla on jalkakäytävä ja polkupyöräyhteys. Päästäkseen Sailonkujalta jalkakäytävälle tai polkupyöräväylälle on ylitettävä Vanha Turuntie.

 

Pisteytystarkastelussa kohde saa 56 pistettä, mikä käytössä olevan pis­tey­tys­jär­jes­tel­män mukaan tarkoittaa sitä, että koh­de otetaan jatkotarkasteluun.

 

Liikennemäärät ovat hidasteen rakentamiselle korkeahkot >3000 kavl ja maaperän soveltuvuudesta ei ole varmuutta. Asematieltä on jouduttu poistamaan hidaste Akatemiantien kohdalta sopimattoman maaperän takia. Maaperän salliessa hidasteiden rakentamisen kohteeseen toimivin ratkaisu olisi linja-autoliikenteen näkökulmasta kapeat molemmille ajokaistoille asennettavat linja-autohidasteet. Linja-autohidasteiden ongelmana on, että  hidasteiden toimivuus vaatisi hidasteiden asentamista vierekkäin. Jos hidasteet asennetaan suojatien eteen tulosuunnista katsottuna, hidasteiden väliin jää juuri auton mentävä aukko, jolloin autoilijat saattavat mielummin ajaa vastapuolen kaistaa ohittaakseen hidasteen. Kadun nopeuden laskeminen 30 km/h olisi turvallisuuden näkökulmasta toivottavaa, mutta pääkadun rooli katujärjestelmässä on kuitenkin keskeinen.

 

Kuntatekniikka esittää suojatien valojen asentamista, hidasteraidoitusta ja olemassa olevien hidasteiden kuntokartoitusta kohteessa. Kuntatekniikka selvittää kohteessa olevan Työväen Akatemian pysäkin (Ka1725)  eteenpäin siirtämisen kustannusta ja mahdollisuutta.

 

2.

Yhtiöntie 14a (34 pis­tet­tä)

 

 • Onnettomuudet: ei onnettomuuksia aloitteen katuosuudella
 • Liikennemäärät, asiantuntija-arvio KAVL (ajon./vrk): 700
 • Nopeusrajoitus 30 km/h, Ajonopeudet, asiantuntija-arvio 20-35 km/h

 

 

Yhtiöntie 14a kohdasta on tullut kaksi aloitetta, joissa toisessa aloitteessa pyydetään hidastetta Yhtiöntie 17 kohdalle. Yhtiöntie 17 on omana kohtanaan aloitteiden pisteytyksessä. Yhtiöntie 14a kohdalle toivotaan aloitteissa hidastetta parantamaan Yhtiöntien ja Tornikujan risteyksen liikenneturvallisuutta. Molempien aloitteiden tekijät kokevat, että autoilijat  ajavat usein hidastamatta risteyksen läpi.

 

Pisteytystarkastelussa kohde saa 34 pistettä, mikä käytössä olevan pis­tey­tys­jär­jes­tel­män mukaan tarkoittaa, että kohde ei etene jatkotarkasteluun.

 

Yhtiöntiellä on yhdistetty jalkakäytävä ja polkupyöräväylä Kauppalantie - Tornikuja välillä. Tornikujan risteyksen jälkeen Yhtiöntie muuttuu sekaliikenneväyläksi, joka saattaa osaltaan aiheuttaa turvattomuuden tunnetta liikenteessä.

 

3.

Yhtiöntie 17 ( 36 pistettä)

 

 • Onnettomuudet: ei tilastoituja onnettomuuksia
 • Liikennemäärät asiantuntija-arvio, KAVL (ajon./vrk): 650
 • Nopeusrajoitus 30 km/h, Ajonopeudet, asiantuntija-arvio 25-40 km/h.

 

 

Aloitteessa toivotaan Yhtiöntien liikenneturvallisuuden parantamista asentamalla hidaste noin Yhtiöntie 17 kohdalle. Aloitteen tekijä kokee, että kohdalla olevassa mäessä ajonopeudet kasvavat suureksi ylämäkeen kiihdyttämisen johdosta.

 

Pisteytystarkastelussa kohde saavuttaa 36 pistettä, mikä käytössä olevan pis­tey­tys­jär­jes­tel­män mukaan, että kohteen eteneminen jatkotarkasteluun arvioidaan tapauskohtaisesti. Yhtiöntie 17 kohdalla kuntatekniikka esittää, että kohde ei etene jatkotarkasteluun.

 

 

4.

Kandidaatintie (42 pistettä) ja Maisterintie (43 pistettä)

 

 • Onnettomuudet:  1 onnettomuus (Maisterintie)
 • Liikennemäärät, asiantuntija-arvio, KAVL (ajon./vrk): 750
 • Nopeusrajoitus 30 km/h, Ajonopeudet, asiantuntija-arvio: 25-35 km/h.

 

 

Aloitteessa toivotaan Kandidaatintielle ja Maisterintielle hidastetta ajonopeuksia alentamaan. Maisterintien hidaste käsitellään omana kohtanaan. Samassa aloitteessa toivotaan tehtäväksi laajasti liikenteen määrää ja ajonopeutta hillitseviä toimenpiteitä vilkkaan läpiajoliikenteen vuoksi.

 

Kandidaatintien hidastealoite sai pisteytyksessä 42 pistettä, mikä riittää 35:n pisteen jatkotarkasteluun pääsemiseen. Kohteessa ei ole maankäytön erityiskohteita eikä onnettomuuksia ole sattunut viimeisten viiden vuoden aikana. Liikennemäärät ovat kasvaneet viimeisten vuosien aikana. Tien liikenne on pääasiassa asukkaiden omaa liikennettä. Lisäksi kyseisellä tiellä on jo kaksi korotettua risteystä.

Maisterintien hidastealoite sai pisteytyksessä 43 pistettä, mikä riittää 35:n pisteen jatkotarkasteluun pääsemiseen. Maisterintiellä on tapahtunut yksi onnettomuus suosien 2017 - 2021 aikana. Syksyllä 2020 tapahtui kahden autoilijan välinen kohtaamisonnettomuus kaarteessa lähellä Helsingintien risteystä. Kohteessa ei ole maankäytön erityiskohteita. Liikennemäärät ovat kasvaneet viimeisten vuosien aikana. Tien liikenne on pääasiassa asukkaiden omaa liikennettä. Lisäksi kyseisellä tiellä on yksi korotettu risteys.

Kuntatekniikka esittää, että Kandidaatintien ja Maisterintien osuudet otetaan vuoden 2023 aikana jatkotarkasteluun, jossa mietitään kadulle liikenteen rauhoittamisen toimenpiteitä ja arvioidaan niiden kustannukset. Jatkotarkastelussa tarkistetaan nykyisten korotettujen risteysalueiden kunto sekä mietitään toimenpiteitä, jolla kadun leveyttä saadaan optisesti kavennettua (esim. istutukset, pyöräkaduksi muuttaminen, kavennus pintamateriaalien avulla).

 

5.

Kavallintie 25 ( 41 pistettä)

 

 • Onnettomuudet: ei tilastoituja onnettomuuksia
 • Liikennemäärät, asiantuntija-arvio KAVL (ajon./vrk): 700
 • Nopeusrajoitus 30 km/h, Ajonopeudet, asiantuntija-arvio: 25-35km/h

 

 

Kavallintien hidastealoitteessa mainitaan Kavallintien alamäen houkuttelevan ajamaan ylinopeutta. Hidastetöyssyjen välisellä alueella esiintyy aloitteen tekijän mukaan todella kovia ylinopeuksia ja aloitteen tekijä toivoo uutta hidastetta tai nopeusnäyttöä kohtaan.

 

Pisteytystarkastelussa kohde saa 41 pistettä, mikä käytössä olevan pis­tey­tys­jär­jes­tel­män mukaan tarkoittaa, että kohde otetaan harkintaan jat­ko­tar­kas­te­lua varten. Yleisesti rakennettaessa rinteeseen on huomioitava hulevedet, liikenneturvallisuus ja muut vaikutukset. Hidastetöyssy pysäyttää hulevesien etenemisen, jolloin vedet jäävät paikalleen vaurioittamaan katurakenteita. Riski talviseen peräänajo-onnettomuuteen voi kasvaa alamäkeen ajettaessa ja liikkeellelähtö ylämäkeen asennetun hidasteen takia voi olla ongelmallinen.

 

Kavallintie on merkitty paikalliseksi kokoojakaduksi. Ka­dun ympäristössä on pääosin omkotitaloasutusta. Kavallintiellä on nykyisin seitsemän hidastetta, joista osa korotettuja suojateitä.

 

Kutatekniikka esittää, että Kavallintie liitetään osaksi Maisterintien ja Kandidaatintien jatkotarkastelua, jossa tarkistetaan nykyisten korotettujen risteysalueiden kunto sekä mietitään toimenpiteitä, jolla kadun leveyttä saadaan optisesti kavennettua (esim. istutukset, pyöräkaduksi muuttaminen, kavennus pintamateriaalien avulla).

 

6.

Mäntymäentie ( 37 pistettä)

 

 • Onnettomuudet: ei onnettomuuksia aloitteen katuosuudella
 • Liikennemäärät KAVL (ajon./vrk): ei laskentatietoja, asian­tun­ti­ja-ar­vio < 300 ajon/vrk.
 • Nopeusrajoitus 30 km/h, Ajonopeudet: asiantuntija-arvio 20 km/h-35 km/h.

 

 

Aloitteessa toivotaan liikenteen rauhoittamisen toimenpiteitä kuten hidasteen rakentaminen Mäntymäen koulun Mäntymäentien puoleiselle ka­tu­osuu­del­le. Aloitteen tekijän mukaan ajo­no­peu­det ovat suuria, vaikka koulun vieressä ja alueella liikkuu paljon lapsia, vanhuksia ja vammaisia.

 

Mäntymäen koulun alueella on useita hidasteita, joista yksi on Mäntymäentien ja Palokunnantien korotettu risteys. Hidasteita on myös Torpantiellä Mäntymäen koulun takana sekä Palokunnantiellä. Nykyiset hidasteet rajoittavat alueen nopeuksia huomattavasti. Mäntymäentietä käyttävät pääasissa koulun pysäköintipaikalle saapuvat opettajat sekä oppilaiden saattoliikenne. Saattoliikenteelle on varattu vinottaisparkkeja Mäntymäentien alkupäähän. Mäntymäentiellä ei koululaisliikenteen lisäksi ole paljon muuta läpiajoliikennettä sen tonttikadun ominaisuuksien mukaisesti. Alueen lähistön ainoa onnettomuus on tapahtunut Asematiellä VPK:n/ autokorjaamon sisäänajon kohdalla. Onnettomuus on tapahtunut 2019 ja osallisena on ollut polkupyöräilijä sekä autoilija, joista molemmat olivat täysi-ikäisiä.

 

Pisteytystarkastelussa kohde saavuttaa 37 pistettä, mikä tarkoittaa, että jatkokäsittelyn tarve arvioidaan tapauskohtaisesti. Hidasteita on alueella jo runsaasti ja alueen liikenneturvallisuus on hyvällä tasolla. Kuntatekniikka ei esitä lisätoimenpiteita Mäntymäentielle.

 

 

 

Yhdyskuntatoimen johtaja Marianna Harju:

 

Yhdyskuntavaliokunta päättää, että vuoden 2022 hidastealoitteiden johdosta ryhdytään kuntatekniikan esitysten mukaisiin toimenpiteisiin.

 

Päätös:

Päätösehdotus hyväksyttiin.

 

 

Oheismateriaali:

Hidastealoitteiden käsittelyperiaatteet ja pisteytystaulukko

Yhteenveto aloitteista

Kartta- ja ku­va­ma­te­ri­aa­lia kohteista ja tapahtuneista lii­ken­ne­on­net­to­muuk­sis­ta vuosina 2017-2021  

 

Jakelu:

Aloitteiden tekijät

 


Föregående ärende | Följande ärende Anvisning för ändringssökande Mötesärende i PDF-format