Dynasty informationsservice Sökning RSS Grankulla stad

RSS-länk

Mötesärende:
https://kauniainen10se.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Möten:
https://kauniainen10se.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Stadsfullmäktige
Protokoll 13.02.2023/Paragraf 6

Föregående ärende | Följande ärende Anvisning för ändringssökande Mötesärende i PDF-format


Svar på fullmäktigemotion om att beakta det ökande behovet av seniorbostäder vid beredningen av detaljplaner och på initiativ gällande serviceboende i Grankulla

 

STF 13.02.2023 § 6  

 

803/00.02.10.03/2022  

 

Mer information:

markanvändningschef Minna Penttinen, tfn 050 3829 313

fornamn.efternamn@grankulla.fi

 

Ledamot Löfstedt-Söderholm och 16 andra ledamöter har undertecknat en fullmäktigemotion daterad 20.12.2021 med syftet att beakta det ökande behovet av seniorbostäder vid beredningen av detaljplaner. Grankulla Marthaförening rf. och 8 andra föreningar har undertecknat ett initiativ daterat 1.12.2022 beträffande seniorbostäder i Grankulla. Motionen och initiativet delas ut som bakgrundsmaterial till föredragningslistan.

 

I fullmäktigemotionen föreslår ledamöterna att staden ska säkerställa att seniorerna i Grankulla har lämpliga bostäder i centrum där servicen finns på gångavstånd. Boendet skulle ge äldre personer möjligheten att bo i egna lägenheter, men ändå möjliggöra samvaro med andra seniorer. I fullmäktigemotionen önskar ledamöterna också att det finns trivsamma gemensamma lokaler i samband med boendet och att det byggs hälsofrämjande lokaler i anslutning till boendet, såsom simbassäng och gym. Vidare konstaterar ledamöterna att vid planändringen av området vid stadshuset eller stationsområdet bör staden göra en reservering för ett högklassigt seniorboende. Som motivering till fullmäktigemotionen konstaterar ledamöterna att andelen seniorer är avsevärt högre i Grankulla än i grannkommunerna. Andelen personer över 75 år kommer att stiga kraftigt. Många äldre personer står inför en flytt från en större lägenhet till en mindre. De flesta skulle vilja stanna i Grankulla.

 

I initiativet som föreningarna undertecknat efterlyser de seniorbostäder av olika storlek i stället för serviceboende. Tanken är ett mellanting mellan hem och serviceboende: självständigt boende som ger flexibilitet och möjliggör användning av serviceformer oberoende av funktionsförmågan. Även i det här initiativet önskas gemensamma lokaler som möjliggör socialt umgänge. Som motivering till initiativet anger föreningarna likaså det ökande antalet äldre personer.

 

Staden har identifierat åsikterna i initiativet när det gäller markanvändningen och planeringsprocesserna kring bostadsproduktionen. I jämlikhetens namn har staden som syfte att skapa förutsättningar för mångsidigt bostadsbyggande som flexibelt kan anpassas så att bostäderna lämpar sig för invånare i olika åldrar. I Grankulla stads bostadsprogram, som stadsfullmäktige godkände 4.2.2019, ligger tonvikten på mångsidigheten när det gäller bostadstyper, storleken på bostäder och upplåtelseform. Då skulle det vara möjligt för Grankullabor att hitta en bostad som lämpar sig för respektive livssituation i den egna hemstaden. Numera är mångsidigheten i bostadsproduktionen ett krav i alla Grankulla stads detaljplaneändringar som inbegriper byggande av flervåningsbostadshus. Dessutom får alla markägare och de som ansöker om detaljplaneändring veta om särdragen och målsättningarna i bostadsproduktionen i Grankulla redan vid de första diskussionerna innan de sökande fattar ett slutgiltigt beslut om att ansöka om detaljplaneändring. Även kraven på tillgänglighet beaktas redan i planläggningsskedet. Om det finns särskilt små eller särskilt stora bostäder i byggnaden förutsätter byggnadstillsynen senare i samband med planeringen av genomförandet (bygglovsskedet) att en utredning om bostädernas anpassningsbarhet görs för att det ska vara möjligt att bygga om och anpassa bostäderna när livssituationerna ändras.

 

I enlighet med stadens strategi prioriteras under den här fullmäktigeperioden de detaljplaneändringar som ledamöterna nämner i motionen: detaljplaneändringarna vid stadshuset och stationsområdet. Vidare finns i strategin ett mål att staden utvecklar mångsidigheten i bostadsbeståndet så att bostäderna bättre än nu motsvarar behoven hos invånarna i olika livsskeden. Åtgärden är att bidra till att seniorbostäder byggs i närheten av centrum. Enligt planläggningsprogrammet 2023 som är under beredning förs planändringarna vid både stadshuset och stationsområdet framåt. På båda områdena är målet att det ska vara möjligt att bygga höghusbostäder.

 

I villkoren för tomtöverlåtelsen är det möjligt att fastställa precisare krav för lokalerna, såsom krav på gemensamma lokaler och planeringslösningar som hänger ihop med dem. Då handlar det om ett politiskt beslut och villkoren ställs i samband med att staden lägger den tomt som den äger till försäljning.

 

Stadsstyrelsen:

 

Fullmäktige antecknar för kännedom ovanstående som svar på fullmäktigemotionen och initiativet om seniorboende i Grankulla och konstaterar att motionen och initiativet är slutbehandlade.

 

Beslut:

Beslutsförslaget godkändes.

 

Bakgrundsmaterial:

Fullmäktigemotion, beakta det ökande behovet av seniorbostäder vid beredningen av stadsplaner

Initiativ gällande serviceboende i Grankulla

 

Distribution:

De som lämnat in motionen och initiativet

 


Föregående ärende | Följande ärende Anvisning för ändringssökande Mötesärende i PDF-format