Dynasty informationsservice Sökning RSS Grankulla stad

RSS-länk

Mötesärende:
https://kauniainen10se.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Möten:
https://kauniainen10se.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Stadsfullmäktige
Protokoll 20.03.2023/Paragraf 14

Föregående ärende | Följande ärende Anvisning för ändringssökande Mötesärende i PDF-format


Svar på fullmäktigemotion: Ordnande av klubbverksamhet för barn som har fyllt 2 år

 

STF 20.03.2023 § 14  

 

133/00.02.10.00/2022  

 

Mer information:

chefen för småbarnspedagogik Annika Hiitola, tfn 050 341 6269

stadsjurist Lena Filipsson-Korento, tfn 050 354 0121

fornamn.efternamn@grankulla.fi

 

Ledamot Satu Mollgren och sju (7) andra ledamöter har under sammanträdet 14.2.2022 lämnat in en fullmäktigemotion där de föreslår att staden ska erbjuda klubbverksamhet för barn som har fyllt 2 år. Motionen delas ut som bakgrundsmaterial.

 

Före det här har utskotten för undervisning och småbarnspedagogik samt stadsstyrelsen behandlat ärenden med samma tema.

 

SOVV 9.12.2020 § 94

https://kauniainense.oncloudos.com/cgi/DREQUEST.PHP?page=meetingitem&id=20203028-4

SOVV 28.10.2021 § 76

https://kauniainen10se.oncloudos.com/cgi/DREQUEST.PHP?page=meetingitem&id=2021156-7

 

SUUS 15.12.2020 § 83

https://kauniainense.oncloudos.com/cgi/DREQUEST.PHP?page=meetingitem&id=20203030-5

SUUS 4.11.2021 § 68

https://kauniainen10se.oncloudos.com/cgi/DREQUEST.PHP?page=meetingitem&id=2021157-6

 

Stadsstyrelsen 17.1.2022 § 7

https://kauniainen10se.oncloudos.com/cgi/DREQUEST.PHP?page=meetingitem&id=2022178-7

 

Fullmäktigemotionen som nu behandlas var uppe till behandling i finska utskottet för undervisning och småbarnspedagogik 9.6.2022 § 34 som då remitterade ärendet till ytterligare beredning med följande anvisningar:

-          I beredningen ska familjernas intresse för klubbverksamheten beaktas på basis av enkäten som gjordes år 2020.

-          I föredragningstexten ska kostnadskalkylerna beaktas och finnas med.

-          I ärendet ska åskådningsmässig jämlikhet beaktas.

https://kauniainen10se.oncloudos.com/cgi/DREQUEST.PHP?page=meetingitem&id=2022235-9

 

Under den nya beredningen konstaterades att det är befogat att genomföra enkäten på nytt eftersom enkäten år 2020 och resultaten från den delvis redan var föråldrade. De mest centrala förändringarna i verksamhetsmiljön är de samhälleliga ändringar som coronapandemin orsakat. Nämnvärda exempel på det här är att distansjobb blivit vanligare och att en stor mängd barn fötts i Grankulla år 2021. En annan beaktansvärd aspekt är att det privata daghemmet Ankkalampi år 2022 flyttade ut från byggnaden som daghemmet delade med den öppna familjeverksamheten. Då blev lokalen ledig och kunde på ett naturligt sätt användas för klubbverksamhet.

 

Staden genomförde enkäten på nytt i november 2022 och det var möjligt att delta under tiden 2-20.11.2022. Alla vårdnadshavare till barn under fyra år i Grankulla ombads att svara på enkäten. Vi fick totalt in 40 svar. Sammanlagt är femtio (50) barn förknippade med enkäten. Mängden barn i åldersklasserna som var föremål för enkäten är sammanlagt 343, med fördelningen 64 barn födda 2022, 102 barn födda 2021, 84 barn födda 2020 och 93 barn födda 2019. Svarsprocenten var således 12 %, eller om man beaktar alla barn drygt 15 %.

 

Av dem som svarade på enkäten anmälde 15 % alltså sammanlagt sex (6) familjer att de förbinder sig vid klubbverksamheten om staden ordnar sådan. Antalet barn inom klubbverksamheten skulle då vara 8, fördelade så att två (2) barn är födda 2019, noll (0) barn är födda 2020, fem (5) barn är födda 2021 och ett (1) barn är fött 2022.

 

Av dem som svarade på enkäten sade 32,5 %, alltså sammanlagt tretton (13) stycken, att de kunde överväga att delta i klubbverksamheten om staden ordnar sådan. Åldersfördelningen bland barnen som övervägde att delta i klubbverksamheten är följande: två (2) barn födda 2019, fyra (4) barn födda 2020, sju (7) barn födda 2021 och två (2) barn födda 2022. Sammanlagt finns det alltså femton (15) barn som överväger att delta i klubbverksamheten.

 

Av dem som svarade på enkäten meddelade 42,5 %, alltså sammanlagt sjutton (17) vårdnadshavare att deras barn inte skulle delta i klubbverksamhet, även om staden ordnade sådan. Åldersfördelningen bland de barn som inte skulle delta i klubbverksamheten är följande: fem (5) barn födda 2019, fem (5) barn födda 2020, åtta (8) barn födda 2021 och fyra (4) barn födda 2022. Totalt tackar alltså tjugotvå (22) barn nej till klubbverksamhet.

 

Sammanlagt 5 % alltså två (2) av dem som svarade kunde inte ta ställning till frågan. I den här svarskategorin var barnen födda 2021 och 2022.

 

2,5 % alltså en (1) av dem som svarade på enkäten meddelade att barnet börjar i församlingens klubb. Barnets födelseår var 2022.

 

Bakgrundsmaterial: resultaten av klubbenkäten.

 

Sammanlagt meddelade tolv (12) barns vårdnadshavare som hade barn i den kommunala eller privata småbarnspedagogiken att de överväger att delta eller skulle delta i klubbverksamhet om sådan erbjöds. Av dessa tolv barn deltog tre (3) i privat småbarnspedagogik och nio (9) i kommunal småbarnspedagogik. Av de barn som deltar i kommunal eller privat småbarnspedagogik övervägde två (2) att delta i klubbverksamhet och två skulle förbinda sig till att delta i klubbverksamheten om staden ordnade sådan.

 

Den svåra personalsituationen inom småbarnspedagogiken och svårigheterna med att få personal har lett till att andra kommuner i huvudstadsregionen har minskat på klubbverksamheten och övrig öppen verksamhet under åren 2021-2022. Å andra sidan är det av olika subjektiva orsaker svårt att slå samman deltidsanställda inom Grankulla stads småbarnspedagogik så att personalstyrkan skulle vara optimal i daghemmen. Då skulle dessa personer kunna placeras i klubbverksamheten, vilket skulle underlätta situationen i enheterna för småbarnspedagogik om de fick heltidsanställda vikarier.

 

Den totala årliga kostnaden för klubbverksamheten skulle enligt den nya utredningen vara 50 000 euro.

 

I Grankulla har församlingarnas klubbverksamhet vuxit i popularitet och församlingens möjligheter att ta emot nya barn i klubben under till exempel innevarande verksamhetsår har varit mer begränsade än under den tidigare utredningen. Församlingarnas verksamhet lämpar sig heller inte för alla eftersom verksamheten är åskådningsbunden.

 

Situationen inom småbarnspedagogiken i Grankulla är stram men situationen kommer att lätta sommaren 2023 då det nya daghemmet Tammikumpu inleder sin verksamhet. Av den stora åldersklassen som föddes 2021 (i befolkningen finns det 17.11.2022 101 barn som är födda år 2021) deltar ungefär hälften (52) i kommunal småbarnspedagogik eller i privat småbarnspedagogik med stöd av en servicesedel i november 2022 och 12 barn har beviljats en plats inom småbarnspedagogiken från och med januari 2023.

 

Ett särdrag i den finska familjepolitiken är att å ena sidan uppmuntra till att ha barnen hemma länge och å andra sidan att erbjuda familjer relativt billig småbarnspedagogik som den offentliga sektorn ordnar eller subventionerar. Med dessa stödformer har staten försökt ge föräldrarna till barn under tre år en möjlighet att välja mellan att förvärvsarbeta och att sköta barnet hemma på heltid. Trots den här valmöjligheten har deltagandet i småbarnspedagogiken varit högt i Grankulla, och det fortsätter att stiga.

 

Om vi verkligen vill öka valmöjligheterna för familjer när det gäller olika vårdformer är det motiverat att granska klubbverksamheten och hur klubbverksamheten potentiellt ökar familjernas valmöjligheter. Föremålet för granskning kan också tänkas vara ökad social välfärd hos barnet i form av kamratgruppsverksamhet och ökade möjligheter för den vårdnadshavare som är hemma att förbättra den ekonomiska situationen i familjen genom förvärvsarbete då vårdformerna blir mer mångsidiga. Å ena sidan är det på sin plats att fundera på att klubbverksamheten möjliggör subjektiv välfärd för barnet och å andra sidan samtidigt potentiellt ökar välfärden för den vårdnadshavare som är hemma, då barnet regelbundet vistas utanför hemmet.

 

Eftersom staden i budgeten 2023 inte har reserverat medel för ordnande av klubbverksamhet presenterades för utskottet vissa principer när det gäller barnens ålder, verksamhetsperioden, gruppstorleken, verksamhetstiden och deltagaravgiften ifall staden vill inleda klubbverksamheten. Principerna är presenterade mer i detalj i utskottens föredragningstexter. Dessutom konstaterades att staden behöver inrätta 1 befattning för en lärare i småbarnspedagogik och 1 befattning för en barnskötare i småbarnspedagogik och att servicehandledaren inom småbarnspedagogik ska fungera som närmaste chef för de anställda inom klubbverksamheten.

 

Finska utskottet för undervisning och småbarnspedagogik behandlade inledandet av klubbverksamhet 8.12.2022 § 73

https://kauniainen10se.oncloudos.com/cgi/DREQUEST.PHP?page=meetingitem&id=2022309-7

och svenska utskottet för undervisning och småbarnspedagogik 18.1.2023 § 5

https://kauniainen10se.oncloudos.com/cgi/DREQUEST.PHP?page=meetingitem&id=2023318-5.

Utskotten fattade olikartade beslut i ärendet.

 

Enligt beslutet som finska utskottet för undervisning och småbarnspedagogik fattade ska klubbverksamheten inledas som ett pilotprojekt 1.8.2023-31.5.2025, alltså under två verksamhetsår under följande villkor:

 

  1. Vi erbjuder klubbverksamhet för barn över 2 år men under 4 år. Ett barn som fyller 4 år får fortsätta i klubben till slutet av den höst- eller vårterminen.
  2. Klubben följer förskolans verksamhetsperiod.
  3. Antalet deltagare ska vara minst 6 barn för att klubbverksamheten ska kunna starta och fortsätta.
  4. Verksamhetstiden är 2-3 timmar om dagen, 1-3 dagar i veckan.
  5. Deltagaravgiften är 50 euro/mån. och den tas ut via systemet för klientavgifter inom småbarnspedagogiken.
  6. Ett barn som har en plats i den kommunala småbarnspedagogiken eller ett barn vars vårdnadshavare får stöd för privat vård för barnet ifråga eller ett barn som har beviljats en servicesedel för samma tid kan inte delta i klubbverksamheten.
  7. För klubbverksamheten inrättar staden 1 befattning för en lärare i småbarnspedagogik och 1 befattning för en barnskötare i småbarnspedagogik.
  8. Servicehandledaren inom småbarnspedagogik är närmaste chef till de anställda inom klubbverksamheten.

 

Dessutom föreslog finska utskottet för undervisning och småbarnspedagogik för stadsstyrelsen att staden inrättar följande befattningar för klubbverksamheten:

- 1 lärare i småbarnspedagogik från och med 1.8.2023

- 1 barnskötare inom småbarnspedagogik från och med 1.8.2023

 

Svenska utskottet för undervisning och småbarnspedagogik behöll sin tidigare ståndpunkt i ärendet det vill säga att klubbverksamheten inte ska starta.

 

Vi konstaterar för övrigt att det inte ingår i behandlingen av en fullmäktigemotion att fatta slutgiltiga överklagbara beslut i huvudärendet, utan behandlingen av fullmäktigemotionen och den egentliga behandlingen av huvudärendet är separata processer. Därför för vi fram detta som två separata ärenden till stadsstyrelsen, här som svar på fullmäktigemotionen och separat som ett ärende om att inrätta nya befattningar. Stadsstyrelsen fattar de egentliga besluten om att ordna klubbverksamhet i samband med det andra ärendet.

 

Stadsstyrelsen:

 

Fullmäktige antecknar för kännedom ovanstående som svar på fullmäktigemotionen om att ordna klubbverksamhet för barn som har fyllt 2 år och konstaterar att motionen är slutbehandlad.

 

Beslut:

Beslutsförslaget godkändes.

 

Bakgrundsmaterial:

Fullmäktigemotion

Resultaten från klubbenkäten 2022

 


Föregående ärende | Följande ärende Anvisning för ändringssökande Mötesärende i PDF-format