Dynasty informationsservice Sökning RSS Grankulla stad

RSS-länk

Mötesärende:
https://kauniainen10se.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Möten:
https://kauniainen10se.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Stadsfullmäktige
Protokoll 20.03.2023/Paragraf 15

Föregående ärende | Följande ärende Anvisning för ändringssökande Mötesärende i PDF-format


Obehandlade fullmäktigemotioner från år 2022

 

STF 20.03.2023 § 15  

 

672/00.02.10.00/2022  

 

Mer information:

tf. förvaltningsdirektör Lilian Andergård-Stenstrand, tfn 050 411 0202

fornamn.efternamn@grankulla.fi

 

Enligt 103 § i stadens förvaltningsstadga har fullmäktigegrupperna och fullmäktigeledamöterna rätt att väcka skriftliga motioner om kommunens verksamhet och förvaltning. Motionen tas inte genast upp till behandling utan lämnas för beredning. Stadsstyrelsen ska årligen före utgången av mars månad lägga fram en förteckning för fullmäktige över de motioner som fullmäktige inte behandlat slutligt före utgången av föregående år. Samtidigt ska styrelsen meddela vilka åtgärder som vidtagits med anledning av motionerna. Fullmäktige kan konstatera vilka motioner som är slutbehandlade.

 

År 2022 lämnades sammanlagt fem fullmäktigemotioner. Av motionerna har fullmäktige konstaterat att tre motioner är slutbehandlade, liksom fyra äldre motioner. Motionerna är följande (listade enligt behandlingsdatum):

 

-          Ledamot Mikko J. Salminens m.fl. motion 20.9.2021 om installation av belysning mellan Mossakrogsvägen och motionsslingan (STF 25.4.2022 § 21).

 

-          Ledamot Risto Palojokis m.fl. motion 20.12.2021 om att Magistervägen görs till byväg på prov (STF 14.11.2022 § 59).

 

-          Ledamot Risto Palojokis m.fl. motion 20.12.2021 om att skaffa en glascontainer eller motsvarande till torgområdet för snabbmatsbilarnas kunder (STF 19.12.2022 § 72).

 

-          Ledamot Löfstedt-Söderholms m.fl. motion 20.12.2021 om att beakta det ökande behovet av seniorbostäder vid beredningen av detaljplaner (STF 13.2.2023 § 6).

 

-          Ledamot Bo-Christer Björks m.fl. motion 20.6.2022 om att staden låter göra ett stresstest för att utreda investeringsförmågan under kommande år (STF 13.2.2023 § 7).

 

-          Ledamot Taisto Miettinens m.fl. motion 19.9.2022 om att utse en kommitté för mandatfördelning av de förtroendevalda (STF 13.2.2023 § 8)

 

-          Ledamot Tapani Ala-Reinikkas m.fl. motion 14.11.2022 om att fullmäktigesalen i stadshuset skulle kunna användas gratis av lokala föreningar, organisationer och motsvarande aktörer (STF 13.2.2023 § 9).

 

Nedan redogörs för de fullmäktigemotioner som fortfarande är under beredning eller som inte separat konstaterats slutbehandlade. Motionerna delas ut som bakgrundsmaterial till föredragningslistan.

 

  1. Ledamöterna Juha Pesonen och Tapani Ala-Reinikkas m.fl. motion 16.9.2019 om en helhetsplan för bostäderna och tomten vid Jarl Hemmers gränd 1

 

Bakgrundsutredningar har gjorts om ärendet och bostadsbolagets representanter har kontaktats.

 

Staden har arrenderat ut tomten för boende till Kiinteistö Oy Jarl Hemmerinkuja fram till 2047. Bostadsbolaget har sedermera fusionerats med Oy Granilla Ab, ett aktiebolag som helt ägs av staden och som förvaltar stadens hyresbostäder.

 

Radhusen på tomten har byggts med statligt stöd för hyresbruk (hyresbostäder med ARA-stöd). Det finns lagstadgade begränsningar för bruk och överlåtelse av husen och bostäderna som är i kraft fram till 18.10.2033.

 

Staden har kommit överens med Granilla om beställning av kalkyler som ansluter till byggnadernas underhåll och reparationsplaner, så att bolagets tillstånd ska kunna bedömas inför vidare beredning.

 

Dessutom bör noteras att stadens strategi, som trädde i kraft i början av 2023, innehåller målet "Utveckling av bostadsbeståndet" under temat "En trygg, grönskande och fotgängarvänlig stad". En av målets åtgärder är "Helhetsbilden för stadens hyresbostäder utreds och en långtidsplan för beståndet av hyresbostäder (till år 2040) utarbetas". Beredningen i fråga ska inledas under början av året med hjälp av konsulttjänster. Stadsstyrelsen förde en remissdebatt om ärendet 6.2.2023.

 

  1. Ledamot Tapani Jääskeläinens m.fl. motion 24.2.2020 om renovering av radhusen vid Jarl Hemmers gränd som staden äger

 

Bakgrundsutredningar har gjorts om ärendet och bostadsbolagets representanter har kontaktats.

 

Staden har arrenderat ut tomten för boende till Kiinteistö Oy Jarl Hemmerinkuja fram till 2047. Bostadsbolaget har sedermera fusionerats med Oy Granilla Ab, ett aktiebolag som helt ägs av staden och som förvaltar stadens hyresbostäder.

 

Radhusen på tomten har byggts med statligt stöd för hyresbruk (hyresbostäder med ARA-stöd). Det finns lagstadgade begränsningar för bruk och överlåtelse av husen och bostäderna som är i kraft fram till 18.10.2033.

 

Staden har kommit överens med Granilla om beställning av kalkyler som ansluter till byggnadernas underhåll och reparationsplaner, så att bolagets tillstånd ska kunna bedömas inför vidare beredning.

 

Det är dock uppenbart att reparationsåtgärderna i bostadsbolagets hus- och konstruktionstekniska system är så omfattande och sådana att det inte är möjligt att reparera en bostad i taget såsom det presenteras i motionen.

 

  1. Ledamot Virva Wahlstedts m.fl. motion 1.2.2021 om hur Kasaberget kunde nyttjas bättre om vintrarna

 

Idrottstjänsterna och underhållsenheten har besökt besiktningsområdet och beslutat om följande åtgärder för att öka säkerheten i området och tillgängligheten till vindskyddet:

 

En separat gångväg som leder till vindskyddet byggs intill spåret som börjar från Kasabergsvägen. Staden röjer grenar och fäller små träd från gångvägen under denna vinter. Gångvägen korsar en liten åfåra nära begravningsplatsen, så en bro kommer att byggas på detta läge. Bron byggs fram till sommaren, innan nästa skidsäsong börjar.

 

Fler "Gå inte på spåret"-skyltar placeras vid gångvägen och samtidigt läggs skyltar till som vägleder fotgängare till vindskyddet. Skyltarna och informationsmärkena har redan beställts och installeras då gångvägen och bron är klara.

 

Att lägga till skidåkning i fristil skulle innebära en breddning av banan med cirka tre meter och därmed fällning av en ansenlig mängd träd över en sträcka av cirka 2,5 km. Trots förbuden kommer fotgängare inte helt att sluta gå på spåret och ett spår för skidåkning i fristil tar större skada av det. Breddning av banan rekommenderas inte i denna skala.

 

  1. Ledamot Tapani Jääskeläinens m.fl. motion 1.2.2021 om planläggning av tomt 11 i kvarter 49 i 4:e stadsdelen, Brandkårsvägen 9

 

Motionen handlar om utbyggnadsbehovet vid det finska lågstadiet och dess läge.

 

Tomtägaren (Grankulla FBK) har gjort ett planförslag för att möjliggöra byggandet av flervåningshus. Planförslaget har lagts fram under sommaren 2020.

 

Utbyggnaden av lågstadiet till tomten på Brandkårsvägen har behandlats som ett alternativ (D) i behovsutredningen för det finska lågstadiet (SOVV 19.5.2021 § 33) och i den uppdaterade behovsutredningen (SOVV 28.10.2021 § 80).

 

I behovsutredningen konstateras att motionen inte möter användarnas behov för ett tryggt och enhetligt lågstadium om skolbyggnaden är utspridd på flera verksamhetsplatser.

 

Stadsstyrelsen godkände behovsutredningen vid sitt sammanträde 8.11.2021 (§ 241) . Stadsstyrelsen begärde i sitt beslut en tilläggsutredning av två alternativ i behovsutredningen (C: rivning och utbyggnad av D-flygeln på den nuvarande tomten / E: en ny skolbyggnad på en annan tomt), vilket behandlades i finska utskottet för undervisning och småbarnspedagogik (SOVV 18.8.2022 § 44).

 

Tomten på Brandkårsvägen 9 bedöms därför inte vara ett beaktansvärt alternativ för utbyggnaden av lågstadiet.

 

Förvaltningsorganen för en gemensam diskussion om skolinvesteringen i samband med behandlingen av den pedagogiska planen under våren 2023. I diskussionen granskas och jämförs lösningsalternativ innan ärendet förs till beslutsfattande.

 

Därefter förbereds och förs grundläggande information (bl.a. läge, omfattning) om genomförandeprojektet för det finska lågstadiet till beslutsfattande.

 

  1. Ledamot Patrick Nystens m.fl. motion 1.2.2021 om att bygga en konstisbana

 

Enligt stadsstyrelsens beslut 8.11.2021 § 241 ska först en utredning göras och ett slutgiltigt beslut fattas om läget för det finskspråkiga lågstadiet.

 

  1. Ledamot Fredrik Waselius och ledamot Bo-Christer Björks m.fl. motion 17.5.2021 om en 100 euros motions- och fritidssedel för barn och ungdomar

 

Grankulla stads idrottstjänster utvecklar ett bidragssystem för idrottssällskap. Avsikten är att utreda hur staden redan stöder och hur den kommer att stödja föreningsverksamheten för barn och ungdomar i framtiden till exempel med verksamhets- och projektbidrag samt genom subventionering av hyror. Utredningen blir klar under år 2023.

 

Granimodellen erbjuder barn och ungdomar i årskurserna 1-9 i Grankulla avgiftsfria fritidssysselsättningar. Granimodellen inleddes 2021. Granimodellen erbjuder sådana hobbyer som barn och ungdomar önskar.

 

I allmänhet ordnar staden hobbyverksamheten i skolorna eller i deras omedelbara närhet. Varje skola har ett skräddarsytt klubbutbud.

 

Under läsåret 2021-2022 ordnades 51 klubbar som hade sammanlagt 356 deltagare. Granimodellens klubbar var den enda hobbyn för cirka 40 procent av deltagarna.

 

Grankulla stads bildning anser att en utvidgning av Granimodellens verksamhet till att omfatta studerande på andra stadiet skulle vara en önskvärd utvecklingsriktning.

 

Bildningen anser inte att en motions- och fritidssedel skulle tillföra mervärde i detta skede, utan istället att Granimodellen bör utvecklas vidare.

 

  1. Ledamot Satu Mollgrens m.fl. motion 14.2.2022 om ordnande av klubbverksamhet för barn som har fyllt 2 år

 

Ärendet föredras som ett skilt ärende på föredragningslistan.

 

  1. Ledamot Risto Palojokis m.fl. motion 10.10.2022 om köpet av fastigheten med beteckningen 235-1-25-1 av Oy Teboil Ab

 

På den tomt som avses i motionen på Grankullavägen 1 finns en servicestationsbyggnad. Enligt byggnads- och lägenhetsregistret är byggnadens areal 621 m² vy. Tomten har anvisats i den gällande detaljplanen Ak 67 (fastställd 26.1.1974) med planbeteckningen AM1 / Kvartersområde för servicestationer för motorfordon. Byggrätten på tomten är 600 m² vy. Det finns anledning att misstänka att tomtens markområde är förorenat på grund av verksamheten. Verksamheten startade på 1950-talet och den nuvarande stationen har funnits på tomten sedan 1988. Tomtens areal är 3 103 m².

 

I motionen föreslås att staden utreder anskaffning av tomten till stadens ägo. Motionen motiveras med att den tomma servicestationen förfaller på paradplatsen längs infartsleden, vilket är besvärande på grund av världsläget och otrevligt med tanke på stadsbilden. Dessutom konstateras i motionen att det med tanke på den närmaste framtiden finns tillräckligt många bränsletankningsplatser i stadens omedelbara närhet och på längre sikt kommer elektrifieringen av bilbeståndet att medföra en naturlig reducering av servicestationerna.

 

Servicestationen som ligger på tomten har haft begränsad verksamhet sedan våren 2022. Servicestationens butik och bilservice är stängda men automatstationen är i drift. Servicestationens gårdsområde och byggnaderna har hållits i skick. Nu finns det en reklambanderoll på servicestationens gård, som meddelar att servicestationen snart öppnar.

 

Tomten ingår inte i stadens strategi, utvecklingsplan eller i markanvändningens andra planer och det finns ingen anslagsreservering för en eventuell anskaffning av tomten. Dessutom är den sannolika föroreningen av markområdet och de därav följande ramarna för utveckling av tomten faktorer som ska beaktas vid en eventuell förändring av tomtens användningsändamål. Tomten ägs av en aktör som det är förbjudet att ingå ett upphandlingsavtal med inom ramen för EU:s upphandlingsdirektiv. I denna situation kan det inte heller anses vara ändamålsenligt att göra en fastighetsaffär med aktören.

 

Staden har vid behov till sitt förfogande medel enligt markanvändnings- och bygglagen (uppmaning, vite och hot om tvångsutförande som förvaltningstvång) om tomtägaren inte underhåller tomten med byggnader enligt markanvändnings- och bygglagen i sådant skick att den hela tiden uppfyller de sanitära kraven, kraven på säkerhet och användbarhet och inte medför miljöolägenheter eller förfular omgivningen. För närvarande är tomten med byggnaderna i sådant skick att det inte finns förutsättningar för att använda medlen enligt markanvändnings- och bygglagen.

 

Stadsstyrelsen:

 

Fullmäktige antecknar redogörelserna och åtgärderna med anledning av fullmäktigemotionerna samt det nuvarande beredningsskedet för kännedom och konstaterar att fullmäktigemotionerna nr 2, 3, 4, 6, och 8 är slutbehandlade.

 

Beslut:

Beslutsförslaget godkändes.

 

Bakgrundsmaterial:

De obehandlade fullmäktigemotionerna

 


Föregående ärende | Följande ärende Anvisning för ändringssökande Mötesärende i PDF-format