Dynasty informationsservice Sökning RSS Grankulla stad

RSS-länk

Mötesärende:
https://kauniainen10se.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Möten:
https://kauniainen10se.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Stadsfullmäktige
Protokoll 12.02.2024/Paragraf 4Fullmäktigemotion om att öka parkeringsplatsernas antal vid Grankulla hälsovårdscentral

 

STF 12.02.2024 § 4  

 

178/00.02.10.00/2023  

 

Mer information:

direktör för samhällstekniken Marianna Harju, tfn 050 304 1234

projektingenjör inom kommuntekniken Anna Ahtila, tfn 050 544 6427

fornamn.efternamn@grankulla.fi

 

Ledamot Gunilla Löfstedt-Söderholm med flera har lämnat en fullmäktigemotion (bakgrundsmaterial) under stadsfullmäktiges sammanträde 20.3.2023 § 20. I motionen föreslås att Grankulla stad ökar parkeringsplatserna för patienter och besökare vid hälsovårdscentralen. Staden bör undersöka möjligheten att öka antalet parkeringsplatser för patienter på den angränsande tomten på Stationsvägen 17. Staden kunde i samarbete med välfärdsområdet även undersöka möjligheten att flytta en del av parkeringsplatserna för personalen till tomten på Stationsvägen 17 för att frigöra parkeringsplatser för patienter intill hälsovårdscentralen.

 

Kommuntekniken i Grankulla stad har under hösten utrett utvecklandet av parkeringen vid hälsovårdscentralen med utgångspunkt i att parkeringsområdet inte utbreder sig utanför hälsovårdscentralens tomt i enlighet med principerna för parkering som stadens samhällstekniska utskott godkänt (samhällstekniska utskottet 25.8.2020 § 83, Fastställande av principerna för parkering och ändringsförslag till de nuvarande parkeringsarrangemangen när kommunal parkeringsövervakning inleds). Den här principen garanterar att alla aktörer och invånare behandlas jämlikt i Grankulla. Kommuntekniken har även tidigare fört diskussioner med personalen vid hälsovårdscentralen om både arbetstagarnas och kundernas behov i fråga om parkering.

 

Kommunteknikens projektingenjör har flera gånger varit vid hälsovårdscentralen och räknat användningsgraden på parkeringsområdet och iakttagit parkeringsförfarandet. Kommuntekniken har diskuterat ämnet med parkeringsövervakningen, avdelningsskötaren vid hälsovårdscentralen och stadens underhållsenhet. På basis av diskussionerna och uppföljningen hittade kommuntekniken tre olika åtgärder som staden kan föra framåt med snabb tidtabell:

 

Som ett resultat av diskussionerna får personalen ytterligare 2–3 parkeringsplatser på den nuvarande personalparkeringen genom flytt av parkeringsmärket och målning av fler parkeringsrutor. Ändringen minskar på trycket hos personalen att använda kundparkeringen som tillfällig parkeringsplats. På en del av parkeringsplatserna för kunder ändras tidsbegränsningen från det nuvarande tre timmar med parkeringsskiva till en timme med parkeringsskiva så att kundparkeringen endast används av hälsovårdscentralens kunder. En del av parkeringsplatserna för kunder kommer fortsättningsvis att ha en tidsbegränsning på tre timmar med parkeringsskiva för att eventuella längre besök på hälsovårdscentralen fortfarande ska vara möjliga. Under vintern har parkeringsområdet vid hälsovårdscentralen intensifierad parkeringsövervakning. Den intensifierade övervakningen gäller både kundparkeringen och personalparkeringen. Personalen vid hälsovårdscentralen använder parkeringstillstånd som deras organisation har beviljat dem. Parkeringsövervakningen har vetskap om tillstånden och kan därför ingripa i felanvändning av platserna som är reserverade för personalen. Efter vintern kommer kommuntekniken och parkeringsövervakningen att utvärdera hurdan inverkan den intensifierade övervakningen har haft på parkerandet.

 

Det är även värt att notera att personalen vid hälsovårdscentralen har möjlighet att tänka över om fördelningen av parkeringsplatserna mellan personalen och kunderna borde ändras från nuläget. Till exempel kunde endast det antal parkeringsplatser som motsvarar behovet hos anställda som har en längre arbetsväg tilldelas personalen. Efterfrågan kan även påverkas genom att göra parkeringsplatserna avgiftsbelagda. Grankulla stad strävar efter att främja hållbara färdsätt, så det är önskvärt att även personalen vid hälsovårdscentralen, såvitt möjligt, använder kollektiva färdmedel eller går och cyklar till jobbet. Då räcker parkeringsplatserna bättre till för kunder som eventuellt är sjuka eller har nedsatt kondition. Utveckling av cykelparkeringen på hälsovårdscentralens tomt är också en möjlig framtida åtgärd som skulle tjäna både personalen och kunderna.

 

Förslaget om att bygga ut parkeringen mot gården på fastigheten Stationsvägen 17 är för tillfället inte genomförbart. Det har ansökts om rivningstillstånd för fastigheten på Stationsvägen 17. Rivningen kommer att ta sin tid och för tillfället har en konkurrensutsättning av rivningsarbetet inte gjorts och tidpunkten har inte fastställts. Gårdsplanen på fastigheten kan inte användas för parkering förrän rivningsarbetet är slutfört. Under rivningsarbetet måste det reserveras plats för själva byggplatsen och ett lagerområde. Dessutom ska det finnas tillräckligt med plats för att kunna röra sig på tomten.

 

En ökning av parkeringsplatserna vid hälsovårdscentralen är ändå också en kostnads- och resursfråga. För tillfället ligger stor inbesparingspress på den offentliga ekonomin och varje euro måste övervägas noga. Därmed måste utvecklandet av parkeringen vid hälsovårdscentralen genomföras med lätta och kostnadseffektiva metoder. Det är inte sannolikt att en investeringslösning skulle beviljas anslag från staden, med beaktande av att hyresavtalet för den egentliga verksamheten vid hälsovårdscentralen är tidsbunden. Det är naturligtvis på alla sätt önskvärt att verksamheten fortsätter, men i fråga om allokeringen av anslag måste vi följa de gällande avtalen.

 

Vi kan konstatera att äldrerådet har behandlat utvecklingen av parkeringsmöjligheterna vid hälsovårdscentralen under sitt sammanträde i november samt skickat ett brev till direktören för samhällstekniken och lokaldirektören i Västra Nylands välfärdsområde. I brevet ber äldrerådet att ärendet förs framåt genom ett samarbete. Äldrerådet föreslår både lättare åtgärder som kan genomföras i snabb tidtabell och en mer långsiktig lösning som stöder fullmäktigemotionen som nu är under behandling. Som svar på brevet har äldrerådet fått en text som motsvarar föredragningstexten.

 

Samhällstekniska utskottet beslutade under sitt sammanträde 12.12.2023 (§ 108) att i samband med behandlingen av fullmäktigemotionen uppmana kommuntekniken att i samarbete med Västra Nylands välfärdsområde verkställa åtgärderna som kan genomföras med snabb tidtabell.

 

Stadsstyrelsen:

 

Fullmäktige antecknar för kännedom ovanstående som svar på fullmäktigemotionen om att öka parkeringsplatsernas antal vid Grankulla hälsovårdscentral och konstaterar att motionen är slutbehandlad.

 

Beslut:

Beslutsförslaget godkändes.

 

Bakgrundsmaterial:

Fullmäktigemotion