Dynasty informationsservice Sökning RSS Grankulla stad

RSS-länk

Mötesärende:
https://kauniainen10se.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Möten:
https://kauniainen10se.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Stadsfullmäktige
Protokoll 12.02.2024/Paragraf 5Svar på fullmäktigemotion om att slopa hundförbudet på Grankulla begravningsplats och Träskmossens myrområde

 

STF 12.02.2024 § 5  

 

344/00.02.10.00/2023  

 

Mer information:

kommunteknikchef Jarkko Riipinen, tfn 050 382 8756

miljöchef Anna-Lena Granlund-Blomfelt, tfn 050 323 6269

stadsjurist Lena Filipsson-Korento, tfn 050 354 0121

direktör för samhällstekniken Marianna Harju, tfn 050 304 1234

fornamn.efternamn@grankulla.fi

 

Ledamot Sami Villa med flera har under sammanträdet 19.6.2023 lämnat in en fullmäktigemotion där de föreslår att skyltar om hundförbud på Grankulla begravningsplats och Träskmossens myrområde slopas och att hundar tillåts i koppel i områdena. Ledamot Villa motiverar sin motion med att bland annat konstatera att de förbud bör slopas som inte grundar sig på lagar, som saknar rationella grunder och som inte övervakas på något annat sätt än genom kommuninvånarnas egenkontroll eller djungeltrumman på sociala medier (motionen som bakgrundsmaterial). Motionen innehåller även bilder på skyltarna.

 

Mål och motiveringar för hundförbudet på begravningsplatsen

 

Syftet med de skyltar som placerats på begravningsplatsen har varit, exakt som det står på skyltarna, att rikta hundpromenader till andra områden än begravningsplatsen. En begravningsplats är en speciell plats till sin karaktär, där minnet av den avlidna samt de anhörigas fridfulla besök på graven och deras sorg ska respekteras. Tystnad och lugn är också mycket viktiga vid begravningsförrättningar. Hundar kan skälla, busa med varandra, och det finns också människor som är rädda för hundar. Dessutom är det mycket olyckligt att det har flera gånger hittats hundspillning som ägaren inte har plockat upp på gångbanor och gravar på begravningsplatsen. Majoriteten av hundägare städar upp sin hunds spillning som de ska, men en del är likgiltiga för sin skyldighet trots att 14 § i ordningslagen föreskriver det. Sådant beteende är inte anständigt särskilt på en begravningsplats med tanke på dess speciella karaktär.

 

Mål och motiveringar för hundförbudet på Träskmossens myrområde

 

Även om Träskmossen är ett populärt friluftsområde är det i första hand ett naturskyddsområde. Hundförbudet på Träskmossen grundar sig på fridlysningsbestämmelserna i områdets skyddsbeslut. Fridlysningsbestämmelser ändras inte lättvindigt. Beslutet om fridlysningsbestämmelser finns som bakgrundsmaterial.

 

Träskmossens myrområde har skyddats 4.2.1998 (nr 195/99) enligt 1996 års naturvårdslag genom beslut av dåvarande Nylands länsstyrelse. Myrområdet anses vara ett av Grankullas viktigaste naturområden och bevarandet av området är av stor lokal betydelse. Området är cirka 4,5 hektar och i dess mittdel finns en högmosse som är i stort sett i naturtillstånd.

 

Enligt områdets fridlysningsbestämmelser är det bland annat förbjudet att rasta hundar i området. Myrnaturen är väldig känslig. Hundars urin och spillning fungerar som gödningsmedel och kan ha negativa effekter på myrens vegetation. Därför har förbudet ansetts vara motiverat då området skyddades.

 

Enligt 61 § 1 mom. i den nya naturvårdslagen (9/2023) kan lagens tillsynsmyndighet, det vill säga Nylands NTM-central, lindra områdets fridlysningsbestämmelser om områdets naturvärden har minskat väsentligt. Detsamma gäller i en situation där fridlysningen av området står i vägen för ett projekt eller en plan av ytterst viktigt allmänt intresse och det inte finns något tekniskt och ekonomiskt genomförbart alternativ till projektet eller planen. Miljöministeriets utlåtande ska inhämtas om ansökan.

 

Enligt stadens kartläggning av vegetation 2022 är naturvärdena i Träskmossen i stort sett oförändrade jämfört med 1998. Det kan således inte anses vara motiverat att linda fridlysningsbestämmelser enligt 61 § i naturvårdslagen och slopa hundförbudet. Hundars vistelse i området kan inte heller anses uppfylla de andra villkoren för ändring/upphävande av fridlysningsbestämmelser enligt 61 § 1 mom.

 

Området kring Gallträsk är ett mycket populärt hundpromenadsområde. Att slopa hundförbudet på Träskmossen skulle med stor sannolikhet öka antalet hundar som rastas i området avsevärt, vilket skulle ändra den känsliga myrnaturen.

 

Det bör noteras att det aktuella hundförbudet inte gäller för ledarhundar som har grundläggande rätt att röra sig överallt enligt lagarna.

 

Lagöversikt

 

Enligt 14 § i ordningslagen ska ägaren eller innehavaren av en hund 1) hålla hunden kopplad inom tätorter; 2) se till att hunden inte kommer ut på motionsslingor eller andra likande löparbanor okopplad och inte alls ut på allmänna badstränder, på områden reserverade som lekplats för barn, på torg under torgtid, i skidspår som iståndsatts för allmänt bruk eller på idrottsplaner, om det inte är särskilt tillåtet, och 3) se till att hundens exkrementer inte lämnas kvar i miljön inom en tätort på ett område som underhålls.

 

Enligt lagen är det således inte möjligt att förbjuda hundar att vistas på begravningsplatsen, och den föråldrade skylten på begravningsplatsen har inte kontrollerats/uppdaterats. Däremot kan man i enlighet med lagen sätta upp en skylt på begravningsplatsen om att hålla hunden kopplad och/eller att plocka upp hundspillning.

 

I Träskmossens fall grundar sig hundförbudet på den tidigare gällande naturvårdslagen och fridlysningsbeslutet som fattades med stöd av lagen. Även med stöd av den nu gällande naturvårdslagen (53 och 56.2 §) är det möjligt att förbjuda eller begränsa bl.a. rätten att färdas om det är nödvändigt för att bevara arterna eller naturtyperna i området.

 

Därför är skylten om hundförbud på Träskmossens område i enlighet med lagen.

 

Förslag till svar på fullmäktigemotion

 

Hundar, att rasta dem och hålla dem kopplade samt att plocka upp deras spillning orsakar ofta livliga diskussioner och väcker starka känslor särskilt på sociala medier. Argument motiveras å ena sidan genom lagar och bestämmelser, å andra sidan med hundars och hundägares rättigheter. I slutändan kan det dock handla om en väldigt enkel fråga: att båda sidor tar hänsyn till den andra.

 

Det bör börjas med att konstatera att ordningslagen är tydlig i frågan: Ägaren eller innehavaren av en hund ska hålla hunden kopplad inom tätorter och se till att hundens exkrementer inte lämnas kvar i miljön inom en tätort på ett område som underhålls. Begravningsplatser nämns inte som ett område dit hundar inte alls får tas med. Lagen ska givetvis följas.

 

Skylten som förbjuder rastande av hundar på begravningsplatsen bör uppdateras i enlighet med detta. Enligt lagen kan det inte förbjudas att ta med hundar till en begravningsplats, men av de skäl som förklaras i förslagstexten rekommenderas det dock inte heller att specifikt gå ut med hunden till begravningsplatsen. I många församlingars stadgar rekommenderas att man inte tar med hus- och keldjur till en begravningsplats. Grankulla skulle kunna ta efter rekommendationerna och påminna invånare om goda seder på begravningsplatsen: att avsiktligt gå ut med husdjur till begravningsplatsen rekommenderas inte; om husdjuret gör avföring, städas den upp; hundrastare tar hänsyn till sörjande människor, begravningar osv.

 

Däremot har förbudsskylten på Träskmossens myrområde fortfarande de utgångspunkter som gäller enligt områdets fridlysningsbestämmelser. Träskmossens naturvärden har i stort sett varit oförändrade, vilket är bra. Fridlysningen står inte i vägen för ett projekt eller en plan av ytterst viktigt allmänt intresse.0} Det anses således inte finnas grunder för att lindra eller upphäva fridlysningsbestämmelser. Men även den här skylten bör uppdateras så att den förbjuder husdjur mer generellt och inte bara hundar, även om majoriteten av husdjur som rastas är hundar. Det är också bra att skylten även i fortsättningen lyfter fram grunderna för fridlysningsbestämmelserna för området.

 

I Grankulla finns många vackra och välskötta parkområden, grönområden i naturtillstånd och skogsstigar. Lyckligtvis finns det alltså gott om alternativ för att gå ut med husdjur. Det vore mycket önskvärt att områdena används i första hand och att det goda syftet med att rikta rastande av husdjur till de här andra områdena skulle förstås. Ett viktigt medel i att främja förståelsen är att uppdatera skyltarna så att de har en vänlig och informativ ton.

 

Med utgångspunkt i ovanstående föreslogs till samhällstekniska utskottet att utskottet godkänner för sin del svaret på fullmäktigemotion om att slopa hundförbud på Grankulla begravningsplats och Träskmossens myrområde. Därtill föreslogs att samhällstekniska utskottet för ärendet vidare till stadsstyrelsen och stadsfullmäktige för godkännande samt att utskottet uppmanar kommuntekniken att uppdatera skyltarna på begravningsplatsen och Träskmossen enligt förslagstexten.

 

Vid samhällstekniska utskottets möte 24.10.2023 § 95 gjordes ett understött motförslag enligt vilket hundförbuden ändras inte på begravningsplatsen och Träskmossen. En begravningsplats är en plats för lugn och stillhet, inte en hundpark med skällande och spillning. Hundförbudsskyltarna på Sandudds begravningsplats i Helsingfors togs bort 2021, vilket hade följande följder: https://www.kotimaa.fi/artikkeli/kommentti-koirien-ulkoiluttaminen-lahti-hihnasta-hietaniemen-hautausmaalla,

https://www.is.fi/kotimaa/art-2000008379011.html

Träskmossen är i sin tur ett naturskyddsområde med fridlysningsbestämmelser. Motförslaget förlorade omröstningen.

 

Med anledning av ovanstående gjordes följande förslaget till stadsstyrelsen (20.11.2023 § 197):

 

Samhällstekniska utskottet har uppmanat kommuntekniken att uppdatera skyltarna på begravningsplatsen och Träskmossens område på det sätt som framgår av förslagstexten.

 

Uppmaningen gällande begravningsplatsen beror på att det enligt ordningslagen inte längre är möjligt att förbjuda hundar att komma in på begravningsplatsen. Däremot kan man i enlighet med lagen sätta upp en skylt på begravningsplatsen om att hålla hunden kopplad och/eller att plocka upp hundspillning. Syftet är att påminna invånare om goda seder på begravningsplatsen med de uppdaterade skyltarna: att avsiktligt gå ut med husdjur till begravningsplatsen rekommenderas inte; om husdjuret gör avföring, städas den upp; hundrastare tar hänsyn till sörjande människor, begravningar osv. Kommuntekniken ansvarar för den slutliga utformningen av skyltarna.

 

Hundförbudet på Träskmossen slopas inte men avsikten är att uppdatera skylten så att den förbjuder husdjur mer generellt och inte bara hundar, även om majoriteten av husdjur som rastas är hundar.

 

Stadsstyrelsen:

 

Fullmäktige antecknar för kännedom ovanstående som svar på fullmäktigemotionen om att slopa hundförbudet på Grankulla begravningsplats och Träskmossens myrområde och konstaterar att motionen är slutbehandlad.

 

Beslut:

Beslutsförslaget godkändes.

 

Bakgrundsmaterial:

Fullmäktigemotion

Fridlysningsbestämmelser