Dynasty informationsservice Sökning RSS Grankulla stad

RSS-länk

Mötesärende:
https://kauniainen10se.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Möten:
https://kauniainen10se.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Stadsfullmäktige
Protokoll 13.02.2023/Paragraf 8

Föregående ärende | Följande ärende Anvisning för ändringssökande Mötesärende i PDF-format


Svar på fullmäktigemotion om att utse en kommitté för mandatfördelning av de förtroendevalda

 

STF 13.02.2023 § 8  

 

620/00.02.10.00/2022  

 

Mer information:

tf. förvaltningsdirektör Lilian Andergård-Stenstrand, tfn 050 411 0202

fornamn.efternamn@grankulla.fi

 

I motionen som är undertecknad av ledamot Taisto Miettinen med flera föreslår ledamöterna ett tillägg till stadsstyrelsens uppgifter i stadens förvaltningsstadga om att utse en kommitté för mandatfördelning av de förtroendevalda så att § 17 i kapitel 5 i förvaltningsstadgans del I (stadsstyrelsens uppgifter) får en ny punkt "Stadsstyrelsen utser Grankulla stads kommitté för mandatfördelning". Ledamöterna bakom motionen konstaterar att kommittén för mandatfördelning har till uppgift att med de politiska grupperna bereda valet av förtroendevalda för fullmäktigeperioden. Ledamöterna föreslår att kommittén för mandatfördelning skulle bestå av en utsedd representant/utsedda representanter för varje fullmäktigegrupp jämte ersättare. Motionen delas ut som bakgrundsmaterial.

 

I enlighet med kommunallagen (410/2015) § 15 utses ledamöterna och ersättarna i fullmäktige genom kommunalval som förrättas i kommunen. Fullmäktiges mandattid är fyra år och den börjar vid ingången av juni månad valåret. Nästa kommunalval förrättas 13.4.2025 och därmed börjar mandattiden för nästa fullmäktige 1.6.2025. Enligt § 14 i kommunallagen fattar fullmäktige beslut om valet av ledamöter i organ.

 

Grankulla stad har för avsikt att göra en mer omfattande omarbetning av förvaltningsstadgan före nästa kommunalval och före ingången av nästa fullmäktiges mandatperiod. Omarbetningen av förvaltningsstadgan är planerad att inledas hösten 2023. Vi föreslår att ärendet om att utse en kommitté för mandatfördelning av de förtroendevalda bedöms i samband med omarbetningen av förvaltningsstadgan.

 

Enligt § 30 i kommunallagen kan kommunstyrelsen, och med stöd av ett fullmäktigebeslut även andra organ, tillsätta en kommitté för att sköta en viss uppgift. Därmed behöver vi inte nödvändigtvis ändra på förvaltningsstadgan för att utse den kommitté för mandatfördelning som motionen föreslår.

 

Kommunförbundet uppdaterar för tillfället mallen för kommunernas förvaltningsstadga. Kommunförbundet publicerar en ny mall för förvaltningsstadgan under våren 2023. Den uppdaterade mallen för kommunernas förvaltningsstadga kan därmed tillämpas då omarbetningen av Grankulla stads förvaltningsstadga inleds hösten 2023.

 

Stadsstyrelsen:

 

Fullmäktige antecknar för kännedom ovanstående som svar på fullmäktigemotionen om att utse en kommitté för mandatfördelning av de förtroendevalda och konstaterar att motionen är slutbehandlad.

 

Beslut:

Beslutsförslaget godkändes.

 

Bakgrundsmaterial:

Fullmäktigemotion

 


Föregående ärende | Följande ärende Anvisning för ändringssökande Mötesärende i PDF-format